Akti gradonačelnika (listopad 2016. – prosinac 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u listopadu, studenom i prosincu 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Konačna Lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina u 2016. godini;
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam (2 ugovora); 
 • Odluka o davanju stana u najam (3 ugovora);
 • Odluka o davanju suglasnosti za uređenje stana u vlasništvu Grada Bjelovara, Franjevačka 13;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu, montažu i demontažu božićno-novogodišnje rasvjete Grada Bjelovara za 2016/2017. godinu;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 378/5 zkulbr. 5271-A k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup zemljišta (braniteljski vrtovi);
 • Odluka o davanju u zakup zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Prespa) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar Melody;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar Euphoria;
 • Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016-2020.“;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti – subvenciji Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu „Sveceni“, vl. Marija Sveceni iz Bjelovara;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti – subvenciji Nadi makar iz Bjelovara, nositeljici domaće radinosti „Makar“;
 • Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020.“ na okoliš;
 • Odluka o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja „Strategije razvoja Bjelovara 2016-2020“;
 • Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o najmu stana; 
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Pješači sigurno“;
 • Odluka o izradi i prijavi projekta Južna obilaznica u Bjelovaru – kružni tok;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za isporuku motornog benzina i diesel goriva za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju Društvenog doma u Gornjim Plavnicama – faza I;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge skloništa za životinje s područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja, autohtonih pasmina goveda simentalac na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini;
 • Odluka o dodjeli financijske pomoći udruzi uzgajivača njemačkih ovčara;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina;
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o prijenosu prava korištenja grobnog mjesta;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Bjelovaru u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
 • Odluka o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom o priznavanju vlasništva na stanovima u Slavonskoj 1;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
 • Prijava projekta – Prijavni obrazac dio „Mali genijalci“ na Otvoreni poziv UP.03.2.2.02. za dodjelu sredstava Europskog socijalnog fonda temeljem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020; 
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Prgomelje; 
 • Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020. s prijedlogom Nacrta Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu usluge skloništa za životinje s područja grada Bjelovar u razdoblju od jedne godine; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada pet osnovnih škola;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju statike na zgradi I. osnovne škole Bjelovar- Područna škola Tomaš u Tomašu;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade idejnog projekta kompleksa stadiona na Poljani dr.Franje Tuđmana u Bjelovaru;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini; 
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja, autohtonih pasmina goveda simentalac na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; 
 • Odluka o dodjeli financijske pomoći udruzi uzgajivača njemačkih ovčara; 
 • Odluka o dodjeli financijske pomoći Udruzi proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara; 
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova na plasteničko – stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda simentalac na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini;
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana; 
 • Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove u poslovnom prostoru u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Ulici Josipa Jurja Strossmayera 3;
 • Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove u gradskom prostoru u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare u hitnom postupku;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o projekciji Proračuna Grada Bjelovara za 2018. i 2019. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2017. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016.-2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2017. godini;

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

12. međunarodni pčelarski sajam, 6. veljače 2016., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Mia Negovetić - 13. Božićni Gala Koncert 2015. u Bjelovaru, 22. prosinca 2015., školsko-sportska dvorana FOTO: Branka Sobodić (Bjelovar Info) Dani Otvorenih vrata HAZU Bjelovar, 12. travnja 2016., prostorije HAZU Bjelovar FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Obilježena 60. obljetnica osnutka Rukometnog kluba Bjelovar, 19. ožujka 2015., igralište na Trgu hrvatskog sokola u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Udruga uzgajatelja malih životinja „Mali uzgajatelj“ otvoril 12. državnu izložbu malih životinja na Bjelovarskom sajmu, 30. rujna 2016. FOTO: Senka Budimir, Bjelovar Info Zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara Lidija Novosel te djeca dječjeg vrtića Bubamara i učenici IV. osnovne škole posjetili Vatrogasnu zajednicu i JVP Grada Bjelovara tijekom Dana otvorenih vrata Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara 2015., 19. svibnja 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf