Akti gradonačelnika (siječanj 2016. – ožujak 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o izvršenju Programa sanacije pokrova krova građevine u Bjelovaru, F. Supila 10/1 podnositelju Željku Štiviću iz Bjelovara;
 • Odluka o davanju stana u najam;
 • Odluka o odabiru za izradu elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sa pripremom dokumentacije i ishođenjem potvrde da je zahvat prihvatljiv za prirodu te izrada Idejnog projekta za ishođenje likvidacijske dozvole – sanacija napuštenog odlagališta Grginac;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o smanjenju zakupnine po Ugovorima o zakupu poslovnih prostora zaključenih do 31. prosinca 2012. godine;
 • Rješenje za produljenje rad ugostiteljskom objektu Caffe bar „Story“;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – održiva uporaba pesticida;
 • Odluka o povjeravanju poslova organizacije Nastavnog centra u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju suglasnosti za ugradnju pregradnog zida u poslovnom prostoru u prizemlju zgrade na Trgu E.Kvaternika 2;
 • Odluka o provedbi aktivnosti i mjera za učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Bjelovara i imenovanju Tima za njihovu provedbu;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Trojstveni Markovac) u korist Općine Veliko Trojstvo;
 • Suglasnost Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar za davanje u zakup trgovačkom društvu STIL d.o.o. Bjelovar građevine izgrađene na pravu građenja upisanom u zk.ul.br. 8302 u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o suradnji s trgovačkim društvom Tehnološki park Bjelovar d.o.o. pri inkubaciji poduzetnika – početnika u 2016. godini;
 • Odluka o davanju stana u najam (4 Odluke);
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za krčenje visokog raslinja na području Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu geodetskih elaborata usklađenja nerazvrstanih cesta u k.o. Bjelovar, k.o. Gudovac i k.o. Ždralovi;
 • Odluka o provedbi istraživačkog Projekta „Mogućnosti povećanja rentabilnosti OPG primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa ili projekata udruga iz Programa gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uređenje okoliša Glazbenog paviljona u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu geodetskih elaborata biciklističkih staza u k.o. Gornje Plavnice, k.o. Višnjevac i k.o. Korenovo (cesta);
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju površine 32m2;
 • Odluka o prestanku ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske k.o. Ciglena;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara k.o. Ciglena, za korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara, Vinkovićevo naselje, za korist Hrvatske elektroprivrede d.d.;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara k.o. Ciglena za korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.;
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog zemljišta u k.o. Bjelovar, Sredice, Grad Bjelovar i Prgomelje;
 • Rješenje za ugostiteljski obrt Caffe bar Story;
 • Rješenje za ugostiteljski objekt Mystic;
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za preuzimanje izvedenih dodatnih radova na energetskoj obnovi sportske dvorane Sokolana II u Bjelovaru;
 • Odluka o određivanju Dizala Đurđević obrt za servis, remont i montažu dizala za obavljanje poslova servisiranja dizala u proslovnoj zgradi na Trgu E. Kvaternika 7a u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju stana u najam (3 Odluke);
 • Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju spremišta za drva u dvorištu objekta u vlasništvu Grada Bjelovara Bedem ljubavi 1991 br.3 Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2016. godinu;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijavljenih programa i projekata pristiglih na Javne pozive iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekta pristiglih na Javnih poziv za financiranje programa udruga iz Programa gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o organiziranju prijevoza djece polaznika predškole na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Grada Bjelovara;
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o potvrdi imenovanja zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara;
 • Odluka o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Program javnih radova „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2105. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima Mjesnih odbora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2015. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovar za prvo tromjesečje 2016. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa o bespovratnih potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencija za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAB, EN ISO 14001);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sira;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa potpore poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016.-2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko – stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela pčelarima s područja grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanja plotkinja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – treće izmjene i dopune – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;

 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

U Gradskom muzeju Bjelovar otvorena izložba Antona Cetina, 28. rujna 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Milorad Batinić, gradonačelnik Grada Ivanca, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Goran Vuković, predsjednik općine Ruma - Dodjela međunarodnog BFC certifikata kojeg je Grad Bjelovar dobio kao prvi grad u Hrvatskoj, 12.06.2013., Hotel Westin u Zagrebu FOTO: Poslovni park Bjelovar Lora d.o.o. 092-zavrsen-mali-fasnik-2017 Nizom događanja svečano obilježen Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Doček Nove 2012. godine u Bjelovaru Na konferenciji za novinare gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i njegove zamjenice Lidija Novosel i Jasna Višnjević obavijestili su javnost o projektu „Djetinjstvo bez gladi“, financiranju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), kojim će se osigurati školski obroci za 496 djece na području Grada Bjelovara 7. rujna 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf