Akti gradonačelnika (siječanj 2017. – ožujak 2017.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2017. godine donio sljedeće akte:
 
• Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade u Bjelovaru Naselje kralja Zvonimira 2;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Višnjevac) za korist HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
• Odluka o davanju u zakup nekretnine u k.o. Grad Bjelovar;
• Odluka o davanju u zakup nekretnine u k.o. Prgomelje;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu 60+ Matice umirovljenika Bjelovar;
• Odluka o odabiru za energetsku obnovu Dječjeg vrtića u Bjelovaru;
• Plan nabave roba, usluga i radova u 2017. godini;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju, održavanje i upravljanje kotlovnicom na drvnu sječku na Poljani dr.Franje Tuđmana u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kotlovnice na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora Stjepan Radić u Bjelovaru u Ulici A. Mohorovičića 59, površine 18 m²;
• Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2017. godini;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za nabavu prirodnog plina u razdoblju od tri godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Odluka o odaviru u postupku jednostavne nabave za krčenje visokog raslinja na području Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita od 2.500.000,00 kn za ulaganja u zemljišta;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita od 3.500.000,00 kn za izgradnju kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana;
• Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o izvršenju Programa sanacije i obnove uličnih pročelja građevine u Bjelovaru, A. K. Miošića 28, podnositelju Češkoj obeci Bjelovar;
• Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o izvršenju Programa sanacije i obnove uličnih pročelja građevine u Bjelovaru, A. K. Miošića 28, podnositelju Beming d.o.o., J. Haulika 20a, Bjelovar;
• Odluka o izmjeni odluke o davanju stana u najam;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje potupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za držanje konja pasmine gidran na području Grada Bjelovara;
• Rješenje ugostiteljskom objektu Caffe bar Blokada, Bilogorska 29a, za produljeni rad;
• Odluka o raspisivanju Javnih poziva o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede na području Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima s područja Grada Bjelovara;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za Edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o raspisivanju Javnih poziva o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 2017. godini,
• Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje za 2017. godinu;
• Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sirara za 2017. godinu;
• Javi poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za otkup ovčje vune za 2017. godinu;
• Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za 2017. godinu;
• Odluka o imenovanju kontakt osobe – koordinatora za izravnu komunikaciju s Ministarstvom financija, Poreznom upravom vezano za uzimanje podataka za razrez poreza na nekretnine;
• Odluka o dodjeli deminimis potpore, poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran na području grada Bjelovara;
• Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu;
• Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom u razdoblju od 3 godine;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku i postavljanje prometne i turističke vertikalne signalizacije na području Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Odluka o odabiru jednostavne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“;
• Odluka o predaji stanova u posjed Republici Hrvatskoj;
• Odluka o sklapanju Sporazuma s najmoprimcem u stanu na upravljanju kod Grada Bjelovara a koji se predaje u posjed Republici Hrvatskoj,
• Odluka o sklapanju Sporazuma s najmoprimcem u stanu na upravljanju kod Grada Bjelovara a koji se predaje u posjed Republici Hrvatskoj;
• Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2017. godinu;
• Odluka o raskidu ugovora o najmu stana;
• Odluka o davanju stana u najam;
• Odluka o sporazumnom raskidu Ugovor o djelu;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU „Jugozapad“;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovar za korist „Vodne usluge“ d.o.o.; Bjelovar;
• Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
• Odluka o sufinanciranju udruženja obrtnika Bjelovar;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar (3 odluke);
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Informacije o razlogu nepodnošenja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac;
• Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu;
• Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za ulaganja u zemljišta;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4028 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Strateške studije utjecaja Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju „Strategije razvoja Grada Bjelovara za 2016.-2020.“;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2016. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnom redu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna (ciljanih) GUP-a Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara;
• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Sjever 1 – 1. dio – druga izmjena i dopuna“;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju i opremanje biciklističke staze Dionica Lepirac – Gornje Plavnice u naselju Gornje Plavnice;
• Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2017. godinu (kratkoročni);
• Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Plan nabave roba, radova i usluga Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara;
• Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2020. godine;

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Skup malih i srednjih poduzetnika na kojem je konzultantska kuća Eufondia d.o.o. iz Zagreba bez naknade prezentirala mogućnosti koje imaju mali i srednji poduzetnici u korištenju EU fondova, 29. travnja 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Svečanom sjednicom Gradskoga vijeća proslavljen Dan Grada Bjelovara 2016. i Dan bjelovarskih branitelja 2016., 29. rujna 2016., Dom kulture u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr U Bjelovaru održana javna rasprava o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i odabiru hrvatskog modela poticaja, 13. svibnja 2014., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Obilježavanje Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja 2011. Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta i Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara potpisuju Ugovor o sufinanciranju Tehnološkog parka u osnivanju u Bjelovaru, 19. studeni 2013., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Svečano otvorena izložba Silvije Sitte Bjelovarske češke teme, 26. rujna 2013. - Dan Grada Bjelovara 2013. i Dan bjelovarskih branitelja 2013. obilježeni nizom događanja FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf