Akti gradonačelnika (travanj 2016. – lipanj 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u travnju, svibnju i lipnju 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o odabiru bagatelne nabave za isporuku voća i povrća, špeceraja, mesa i mesnih prerađevina za potrebe Dječjeg odmarališta Grada Bjelovara u Novom Vinodolskom;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uslugu deratizacije područja Grada Bjelovara; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za opremanje i uređenje dječjeg igrališta na Matoševom trgu u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju oborinskog kanala u dijelu naselja Veliko Korenovo;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice braće Diviš u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici I.V.Trnskog 12 površine 16,82m²;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a, površine 17,02m²;
 • Odluka o dodjeli prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu površine 82,47m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog odbora u Prgomelju površine 32 m²;
 • Odluka o imenovanju projektnog tima za projekt 4c1.2. „Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi A. Stepinca“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Razigrani vrt“ Dječjeg vrtića Bjelovar za natječaj INA –industrija nafte d.d. „Zeleni pojas“;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok (kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar);
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica M. Krleže k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar);
 • Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Istok s trgovačkom društvu „Masiva d.o.o.“ Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar i k.o. Brezovac) za korist HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 315/2 zkulbr 1005 k.o. Bjelovar – Sredice;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 424/5 zkulbr. 5035 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 1800 zkulbr. 1998 k.o. Prgomelje;
 • Odluka o davanju stana u najam (2 odluke);
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine za Ivana Novakovića;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za održavanje i razvoj tradicijskih obrta sa područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za povođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001);
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sirara sa područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija inovatorima sa područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za otkup ovčje vune sa područja Grada Bjelovara tijekom 2016. godine;
 • Odluka o raspisivanju javnih poziva o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Pravilnik o postavljanju reklama;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje stana ili kuće;
 • Odluka o davanju stana u najam (5 Odluka); 
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju prava služnosti na lokaciji u Gornjim Plavnicama k.o. Gornje Plavnice u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar; 
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Novom Vinodolskom;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Ozelenimo Treću“ III. osnovne škole Bjelovar za natječaj INA – Industrija nafte d.d. „Zeleni pojas“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Ozelenimo Treću“ III. osnovne škole Bjelovar za natječaj HEP d.d. „Svijetlo na zajedničkom putu“; 
 • Odluka o prijavi projekta „Izrada projektne dokumentacije za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“ za Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske Ministarstva branitelja; 
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Putevima bjelovarskih branitelja“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Susreti prijatelja“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI stradalnika i članova smrtno stradalog zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Znajući prošlost u sigurniju budućnost“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Volontiranje-učenje-suradnja“ Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za prijavu na javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih „Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini; 
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za obnovu pročelja Gradske knjižnice u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2016. godini; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju oproštajnog prostora s uređenjem okoliša na groblju u Prgomelju; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice M. Krleže od kbr. 131 do kbr.189 u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 1809/6, zkulbr.2897, k.o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Gornje Plavnice;
 • Odluka o potpisivanju Sporazuma sa bankama o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2016 godini; 
 • Odluka o prihvaćanju donacije od trgovačkog društva „Stil d.o.o.“ Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara(k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o najmu stana; 
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o podnajmu stana;
 • Odluka o davanju stana u najam;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od jedne godine; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za obnovu pročelja i zamjenu prozora na zgradi V. OŠ Bjelovar u Bjelovaru; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju vlage na zgradi II. OŠ Bjelovar-PŠ CENTAR u Bjelovaru; 
 • Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata (18 Rešenja); 
 • Odluka o osnivanju i imenovanju ispitne komisije za provođenje provjere znanja vozača autotaksi vozila;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k.o. Prespa; 
 • Odluka o načinu i rokovima izvršavanja Kupoprodajnog ugovora (Klasa:944-01/43,URBROJ:2103/01-01-09-6); 
 • Sporazum o izvršavanju kupoprodajnog ugovora(KLASA:944-01/09-01/43, URBROJ:2103/01-01-09-6); 
 • Suglasnost za ishođenje građevinske dozvole trgovačkom društvu KRONOSPAN CRO d.o.o. Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni dijela granice područja naselja Novi Pavljani i Malo Korenovo;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odobravanju projekta izgradnje kotlovnice; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu za izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
 • Zaključak o utvrđivanju Odluke u sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2015. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje od 2016. do 2019. godine; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda Grada Bjelovara za 2016. godinu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje režijskih troškova sportskih objekata Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana povođenja aktivnosti u akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“ za 2016. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara;

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Uspješno završen 10. BOK fest Pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara održan je četrnaesti po redu Božićni Gala Koncert, 20. prosinca 2016., školsko-sportska dvorana FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik Antun Korušec održao konferenciju za novinare o uređenim dječjim igralištima na području Grada Bjelovara, 23. svibnja 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Svečani doček bjelovarskih Argonauta, prvaka 19. Maratona lađa, 15. kolovoza 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Gradonačelnik Antun Korušec otvorio boćalište Doma za starije osobe u Bjelovaru, 1. listopada 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na BOK kiosku počela prodaja ulaznica za 9. BOK Fest

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf