Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Akti Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 26. lipnja 2017. godine, doneseni su sljedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini;
 3. Odluka o porezima Grada Bjelovara;
 4. Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
 5. Odluka o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
 7. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00kn (bez PDV-a) i nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00kn (bez PDV-a);
 8. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 10. Odluku o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2017. godini;
 11. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2017. godinu;
 12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 13. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu;
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2016. godini;
 21. Odluka o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara;
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 23. Odluku o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Bjelovara i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski.

Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 4.3 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

020-dani-otvorenih-vrata-eu-projekata-2017 Doček dječje Nove godine u Bjelovaru 2016., dvorište Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 014-film-19-14-2017 U Bjelovaru premijerno prikazan film Kristijana Milića Broj 55, 26. rujna 2014., Kulturni i multimedijski centar Bjelovar FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Terezijana 2014. u Bjelovaru (13. - 15. lipnja) FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr U Gradskom muzeju Bjelovar 18. veljače 2015. otvorena izložba fotografija Pavla Totha Iran - Persia – Ljudi FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf