Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i poslova državne uprave prenijetih na jedinicu ustrojeni su upravni odjeli i službe.

Upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Upravni Odjel za gospodarstvo

 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara u svezi osiguranja uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad Bjelovar,
 • osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnosti,
 • obavlja imovinsko-pravne poslove za Grad Bjelovar i priprema prijedloge vezane za gospodarenje gradskom imovinom (zemljištem, stanovima, poslovnim prostorima),
 • obavlja poslove iz područja poljoprivrede,
 • poslove kontrole i unapređenja rada mjesnih odbora na području Grada Bjelovara,
 • poslove zaštite na radu, zaštite od požara i elementarnih nepogoda
 • druge poslove iz samoupravnog djelokruga grada koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

 

Za obavljanje imovinsko-pravnih poslove za Grad Bjelovar u okviru Upravnog odjela za gospodarstvo ustrojava se Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

 • obavlja poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, prostornog uređenja i gradnje, komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prometa i veza,uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, geodetskih poslova,
 • priprema nacrte odluka iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • vodi upravne i neupravne postupke iz nadležnosti odjela
 • druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

 

Za obavljanje poslova naplate i prisilne naplate komunalnih i ostalih gradskih prihoda u okviru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora ustrojava se Odsjek za naplatu komunalnih i ostalih gradskih prihoda.

 

Upravni odjel za financije i javne prihode

 • obavlja poslove u svezi s Gradskim proračunom, prati ostvarivanje proračunskih prihoda i rashoda i izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Grada Bjelovara, izrađuje nacrt proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i izviješća o izvršenju proračuna Grada Bjelovara,
 • financijske i statističke izvještaje, evidenciju prihoda i obveza u analitičkoj evidenciji Grada,
 • izdaje naloge za plaćanja vezana za izvršenje proračuna Grada,
 • evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine, evidentira stanje, promjene potraživanja i obveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka, te izvršenja proračuna u financijskom knjigovodstvu.
 • izrađuje nacrte odluka iz nadležnosti Upravnog odjela, vrši razrez i naplatu gradskih poreza, prireza i drugih prihoda iz stvarne nadležnosti Upravnog odjela i prisilnu naplatu svih gradskih prihoda,
 • obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća i naknada,
 • druge poslove iz nadležnosti Grada Bjelovara u području financija i javnih prihoda.

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 • obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području:
  • brige o djeci predškolskog uzrasta,
  • odgoja i obrazovanja,
  • kulture,
  • športa,
  • tehničke kulture,
  • informiranja, zdravstva i socijalne skrbi,
  • civilne zaštite,
  • zaštite i spašavanja i vatrogastva
 • prati rad javnih ustanova osnovanih za te djelatnosti i udruga koje djeluju u tim oblastima u cilju usklađivanja njihovih programa i planova razvoja kojima se zadovoljavaju javne potrebe Grada Bjelovara,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i aktima gradonačelnika.

 

Tajništvo

 • obavlja stručne i administrativne poslove službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,
 • obavlja poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Gradskog vijeća, te njegovih radnih tijela, kada radna tijela sudjeluju u pripremi sjednica,
 • osigurava objavljivanje akata,
 • priprema i izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti,
 • vodi poslove i evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa za upravne odjele Grada,
 • obavlja informatičke poslove za Grad,
 • poslove ekonomata i održavanja prostorija,
 • poslove prijemne kancelarije, arhive i otpreme pošte,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Tajništvo ima status i položaj upravnog odjela.

Jedinica za unutarnju reviziju

 • neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika,
 • upozorava na uočene nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je uređeno njihovo poslovanje, te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.
Back to top