UO za gospodarstvo

DjelatniciDokumentiPoslovi
Sonja Novak dr.vet.med. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-008
Ivan Tkaličanac dipl.ing.stroj. Viši savjetnik - specijalist za poslove javne nabave GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-062
Tigran Drljača dipl.iur. Viši savjetnik - specijalist za poslove gospodarenja nekretninama GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-065
Senka Berić univ.bacc.oec. Viša referentica za gospodarenje gradskom imovinom GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-074
Miroslav Šmit struč. spec. oec. agr Viši stručni suradnik za poljoprivredu, ugostiteljstvo i trgovinu GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-072
Katica Kratzl dipl.oec. Viši stručni suradnik za planiranje i razvoj GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-063
Jasminka Kišantal Zubić upravna pravnica viši referent za malo i srednje poduzetništvo GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-064
Morana Müller mag.oec. Viši stručni suradnik za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju - koordinator za EU projekte GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-091
Maja Vrabec Madunić mag.oec.univ.spec.oec. Viši stručni suradnik za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju - zamjenica koordinatora za EU projekte GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-097
Andrea Posarić struč.spec.oec. Viši stručni suradnik za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju - zamjenica koordinatora za EU projekte GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-092
Anita Pekić-Crnomarić Referent GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-055
Odsjek za imovinsko pravne poslove
Ksenija Pavuk Kovačević dipl.iur. Voditelj Odsjeka za imovinsko-pravne poslove GRAD BJELOVAROdsjek za imovinsko pravne poslove
Telefon: 043/622-056
Jelena Galiat Dinjar dipl.iur. Samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove GRAD BJELOVAROdsjek za imovinsko pravne poslove
Telefon: 043/622-054
Odluka - Udruge u gospodarstvu - odobrena sredstva - 2017 / 378.6 KiB /

Konačna Lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za obnovu pročelja u 2013. godini / 55.1 KiB /

Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica / 53.0 KiB /

Odluka o nastavku kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik - 2012“ do iskorištenja sredstava / 82.4 KiB /

Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva Grada Bjelovara / 116.7 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara / 115.9 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima / 126.1 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda - umjetno osjemenjivanje plotkinja / 124.0 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta / 120.5 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje / 116.4 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekta "Sirari" / 115.0 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko - stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima / 126.6 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune / 113.9 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za međunarodne norme kvalitete obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima / 127.2 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima / 126.9 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda - simentalac / 126.3 KiB /

Akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 05. prosinca 2012. godine

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara / 72.8 KiB /

Akt donesen na 23. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 23. travnja 2012. godine

Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji, koja će se održati na 19. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2011. godine / 37.8 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 29. kolovoza 2011. godine

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara / 81.3 KiB /

Akt donesen na 6. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 25. veljače 2010. godine

Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine / 49.0 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 11. lipnja 2010. godine

Odluka o davanju stanova u najam / 120.4 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 11. lipnja 2010. godine

Odluka o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam / 146.4 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 20. listopada 2010. godine

Odluka o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje / 50.7 KiB /

Odluka o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara

Akt donesen na 5. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 10. prosinca 2009. godine

Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora / 105.8 KiB /

Akt donesen na 4. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 20. listopada 2009. godine

Odluka o neškodljivom uklanjanju lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju / 49.8 KiB /

Akt donesen na 12. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 02. ožujka 2007. godine

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca / 84.7 KiB /

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Akt donesen na 7. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 29. travnja 2010. godine

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti / 48.8 KiB /

Akt donesen na 13. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 24. travnja 2007. godine

Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji / 41.6 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 7. siječnja 2011. godine

Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti / 37.9 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 7. siječnja 2011. godine

Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2011. godini na području Grada Bjelovara / 37.2 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 4. veljače 2011. godine

Odluka o subvencioniranju uzgoja goveda simentalske pasmine u 2011. godini na području Grada Bjelovara / 37.1 KiB /

Akt donio Gradonačelnik 4. veljače 2011. godine

Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica / 43.2 KiB /

Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji, koja će se održati na 14. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2011. godine
Akt donio Gradonačelnik 7. ožujka 2011. godine

Prezentacije
Poljoprivreda u Gradu Bjelovaru / 249.2 KiB /

Poljoprivreda u Gradu Bjelovaru - Realizacija poticajnih mjera Grada u poljoprivredi od 2005.- 2011. i plan za 2012. godinu

Rezultati rada Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara u 2011. godini / 398.5 KiB /

Rezultati rada Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara u 2011. godini

Pregled mjesnih odbora i mjesnih domova na području Grada Bjelovara / 945.7 KiB /

Pregled mjesnih odbora i mjesnih domova na području Grada Bjelovara, Izvješće o ulaganjima u mjesne domove u 2010. godini, Plan ulaganja u mjesne domove u 2011. godini, Agrotehničke mjere na području MO, Uređenje stočnih vaga u MO Prgomelje, MO Patkovac i MO Galovac

Poslovni park Bjelovar Lora d.o.o. - EU projekti i javni pozivi na koje je aplicirao Grad Bjelovar / 1.2 MiB /

Povlačenje bespovratnih sredstava iz EU i resornih ministarstava / 963.6 KiB /

Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o. - Pregled prijavljenih projekata u razdoblju od 2010. - 2012. godine i trenutna situacija / 610.7 KiB /

Najava natječaja i javnih poziva u sljedećem razdoblju na nacionalnoj i međunarodnoj razini / 253.6 KiB /

Povlačenje bespovratnih sredstava iz EU i resornih ministarstava / 480.3 KiB /

Pregled mjesnih odbora i domova na području grada Bjelovara (2013.) / 871.9 KiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

opg-salaj-konferencija-bjelovarski-sajam-17 Održana konferencija Štedljiv dom - Potencijali izgradnje naselja pasivnih kuća u gradu Bjelovaru, velika vijećnica Grada Bjelovara, FOTO: Dubravka Dragičević, Poslovni park Bjelovar U Gradu Bjelovaru predstavljen projekt Certificirane seljačke tržnice, 26. veljače 2013., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Sarajevo_Caritas-22 Gradonačelnik otvorio prvi Božićni sajam u Bjelovaru 23. jesenski  međunarodni bjelovarski sajam, 11. - 13. rujna 2015., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf