Ustrojstvo Gradske uprave

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i poslova državne uprave prenijetih na jedinicu ustrojeni su upravni odjeli i službe.
Upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Upravni Odjel za gospodarstvo

 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara u svezi osiguranja uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad Bjelovar,
 • osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnosti,
 • obavlja imovinsko-pravne poslove za Grad Bjelovar i priprema prijedloge vezane za gospodarenje gradskom imovinom (zemljištem, stanovima, poslovnim prostorima),
 • obavlja poslove iz područja poljoprivrede,
 • poslove kontrole i unapređenja rada mjesnih odbora na području Grada Bjelovara,
 • poslove zaštite na radu, zaštite od požara i elementarnih nepogoda
 • druge poslove iz samoupravnog djelokruga grada koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Za obavljanje imovinsko-pravnih poslove za Grad Bjelovar u okviru Upravnog odjela za gospodarstvo ustrojava se Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

 • obavlja poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, prostornog uređenja i gradnje, komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prometa i veza,uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, geodetskih poslova,
 • priprema nacrte odluka iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • vodi upravne i neupravne postupke iz nadležnosti odjela
 • druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Za obavljanje poslova naplate i prisilne naplate komunalnih i ostalih gradskih prihoda u okviru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora ustrojava se Odsjek za naplatu komunalnih i ostalih gradskih prihoda. 

Upravni odjel za financije i javne prihode

 • obavlja poslove u svezi s Gradskim proračunom, prati ostvarivanje proračunskih prihoda i rashoda i izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Grada Bjelovara, izrađuje nacrt proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i izviješća o izvršenju proračuna Grada Bjelovara,
 • financijske i statističke izvještaje, evidenciju prihoda i obveza u analitičkoj evidenciji Grada,
 • izdaje naloge za plaćanja vezana za izvršenje proračuna Grada,
 • evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine, evidentira stanje, promjene potraživanja i obveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka, te izvršenja proračuna u financijskom knjigovodstvu.
 • izrađuje nacrte odluka iz nadležnosti Upravnog odjela, vrši razrez i naplatu gradskih poreza, prireza i drugih prihoda iz stvarne nadležnosti Upravnog odjela i prisilnu naplatu svih gradskih prihoda,
 • obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća i naknada,
 • druge poslove iz nadležnosti Grada Bjelovara u području financija i javnih prihoda.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 • obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području:
  • brige o djeci predškolskog uzrasta,
  • odgoja i obrazovanja,
  • kulture,
  • športa,
  • tehničke kulture,
  • informiranja, zdravstva i socijalne skrbi,
  • civilne zaštite,
  • zaštite i spašavanja i vatrogastva
 • prati rad javnih ustanova osnovanih za te djelatnosti i udruga koje djeluju u tim oblastima u cilju usklađivanja njihovih programa i planova razvoja kojima se zadovoljavaju javne potrebe Grada Bjelovara,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i aktima gradonačelnika.

Tajništvo

 • obavlja stručne i administrativne poslove službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,
 • obavlja poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Gradskog vijeća, te njegovih radnih tijela, kada radna tijela sudjeluju u pripremi sjednica,
 • osigurava objavljivanje akata,
 • priprema i izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti,
 • vodi poslove i evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa za upravne odjele Grada,
 • obavlja informatičke poslove za Grad,
 • poslove ekonomata i održavanja prostorija,
 • poslove prijemne kancelarije, arhive i otpreme pošte,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Tajništvo ima status i položaj upravnog odjela.

Jedinica za unutarnju reviziju

 • neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika,
 • upozorava na uočene nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je uređeno njihovo poslovanje, te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Argonauti proslavili Noć prvaka, 1. listopada 2016., prostor Bjelovarskoga sajma FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Na konferenciji za novinare najavljena akcija Zelena čistka 2016., 15. travnja 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tradicionalno kićenje bora u Bjelovaru 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara održan je četrnaesti po redu Božićni Gala Koncert, 20. prosinca 2016., školsko-sportska dvorana FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Skup malih i srednjih poduzetnika na kojem je konzultantska kuća Eufondia d.o.o. iz Zagreba bez naknade prezentirala mogućnosti koje imaju mali i srednji poduzetnici u korištenju EU fondova, 29. travnja 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr 19. proljetni međunarodni sajam u Gudovcu, 1. – 3. travnja 2016., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf