Troškovi poslovanja i poticaji

1) Troškovi poslovanja i poticaji - Republika Hrvatska

Troškovi poslovanja regulirani su kroz:

 1. Poreze i doprinose
  • Porez na dodanu vrijednost (25%)
  • Porez na dobit
  • Porez na dohodak
  • Doprinosi za zaposlene (doprinos za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje)

  Svi Zakoni i podzakonski akti vezani uz poreze i doprinose nalaze se na stranici Ministarstva financija: Ministarstvo financija

 2. Poticaje
  Zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Republici Hrvatskoj
  Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015)

  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN, br.111/12. i 28/13.)

  Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/2016)

  Poticaji koje daje Republika Hrvatska nalaze se na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

  O unapređenju investicijskog okruženja na globalnoj razini kao i poticanju investicija i podizanja razine konkurentnosti hrvatskog gospodarstva zadužena je Agencija za investicije i konkurentnost http://www.aik-invest.hr/

2) Troškovi poslovanja i poticaji - Grad Bjelovar

POREZ

Obveznici plaćanja poreza su fizičke ili pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje određene djelatnosti.

Odlukom o gradskim porezima ("Službeni glasnik Grada Bjelovara"), broj 10/08, 10/09, 2/11, 3/11 - ispravak i 1/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 3/2016)

PRIREZ
Prirez porezu na dohodak u Gradu Bjelovaru iznosi 12%

KOMUNALNI DOPRINOS - OBVEZA

Investitori koji grade, dograđuju, nadograđuju, rekonstruiraju ili ozakonjuju građevinu obveznici su plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Sredstva komunalnog doprinosa su namjenska sredstva kojima se financira pribavljanje zemljišta, te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu, rušenje postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.

Komunalni doprinos u Gradu Bjelovaru, ovisno o zoni Grada Bjelovara u kojoj se građevina gradi iznosi:

 • zona I 65,00 kn/m3 građevine
 • zona II 38,00 kn/m3 građevine
 • zona III 31,00 kn/m3 građevine
 • zona IV 25,00 kn/m3 građevine

Pripadnost građevine pojedinoj zoni određuje se primjenom Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 7/11)

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi po službenoj dužnosti Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Komunalni doprinos u Gradu Bjelovaru propisan je Odukom o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 3/16)

OLAKŠICE INVESTITORIMA

 • Prilikom donašanja rješenja o komunalnom doprinosu obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa obračunati iznos komunalnog doprinosa umanjit će se za 50% za:
  1.) građevine namijenjene obavljanju predškolskih, odgojno-obrazovnih, vjerskih, socijalnih, zdravstvenih i športskih djelatnosti, te za građevine namijenjene pružanju turističkih usluga
  2.) građevine namijenjene proizvodnji i
  3.) građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti volumena do 1.000 m³.
  • ako je volumen veći od 1000 m³ komunalni doprinos će se obračunati samo za 1000m³, te će se za taj obujam utvrđena visina komunalnog doprinosa umanjiti za 50%. 
 • plaćanje komunalnog doprinosa do 12 obroka
 • investitorima koji komunalni doprinos plaćaju u jednom obroku ukupno utvrđeni iznos komunalnog doprinosa se umanjuje za 10%.

Grad Bjelovar u usporedbi s drugim gradovima koji imaju status velikog grada ima najnižu cijenu komunalnog doprinosa.

KOMUNALNA NAKNADA

Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik odnosno korisnik stambenog, poslovnog, garažnoga prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenoga građevnog zemljišta (u nastavku: nekretnine).

Komunalnu naknadu prvenstveno plaćaju vlasnici, a korisnici kada su obvezu plaćanja vlasnici ugovorom prenijeli na njih.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana od stjecanja ili zakupa prostora.

O nastanku obveze (stjecanje nekretnine ili zakup poslovnog prostora) investitori trebaju obavijestiti Grad Bjelovar,

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, te u Grad Bjelovar (prostoriju broj 15/I kat) donijeti dokument iz kojeg je vidljivo po kojoj osnovi je investitor postao obveznik komunalne naknade (izvadak iz zemljišnih knjiga, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu).

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora po službenoj dužnosti.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i vrsti nekretnine. Pripadnost nekretnine pojedinoj zoni određuje se primjenom Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 7/11)

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određeno u kunama po m2, koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn).

Vrijednost boda u Gradu Bjelovaru iznosi 0,48 kn/m2 površine objekta.

Koeficijenti zona u Gradu Bjelovaru iznose: u I zoni -1,00; u II zoni - 0,8; u III zoni - 0,6; u IV zoni - 0,5.

Koeficijent namjene u Gradu Bjelovaru iznosi: 

 • za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije i garažni prostor 1,00; 
 • za neizgrađeno građevno zemljište 0,05; za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 3,00; 
 • za ostale poslovne prostore 7,00; 
 • za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 8% od utvrđenog koeficijenta, te
 • za poslovni prostor koji se ne koristi koeficijent 1,00.

Komunalna naknada u Gradu Bjelovaru iznosi:

kn/m²
Red. br. Vrste Zone
I II III IV
1. Stambeni prostor   0,48 0,38 0,28 0,24
2. Poslovni prostor proizvodni 1,30 1,04 0,78 0,65
neproizvodni 3,36 2,68 2,01 1,68
3. Garažni prostor   0,48 0,38 0,28 0,24
4. Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti proizvodni 0,12 0,09 0,07 0,06
neproizvodni 0,27 0,22 0,16 0,13
5. Neizgrađeno građevinsko zemljište 0,024 0,019 0,014 0,012

Obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti dospijeva 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Komunalna naknada propisana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/16)

SPOMENIČKA RENTA - OBVEZA

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno - povijesne cjeline Grada Bjelovara.

Obveznici spomeničke rente dužni su Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora do 31. ožujka svake godine dostaviti podatak o korisnoj površini prostora koji se nalazi na području kulturno - povijesne cjeline. Ako navedeni podatak ne dostave, kao mjerodavni podatak za utvrđivanje spomeničke rente koristit će se podaci za obračun komunalne naknade.

Visina spomeničke rente po četvornom metru korisne površine prostora iznosi 1,00 kunu mjesečno, osim iz područja financijskog posredovanja, za koje djelatnosti visina spomeničke rente iznosi 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine.

Utvrđeni iznos godišnje spomeničke rente obveznik plaća na 12 jednakih mjesečnih obroka.

Prvi obrok spomeničke rente plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente, a preostalih jedanaest obroka dospijeva na naplatu 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Prihod od spomeničke rente namjenski je prihod i može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

OLAKŠICA
Grad Bjelovar ima propisan najniži iznos spomeničke rente po četvornom metru korisne površine prostora od 1,00 kunu (Zakonom je propisan raspon od 1,00 do 3,00 kn/m2 prostora).

OSTALI TROŠKOVI

 • NAKNADA ZA PRIKLJUČAK GRAĐEVINE NA PLIN - od 865,61 kn - 7.620,93 kn
  Zahtjev za priključak građevine (poslovnog prostora) na infrastrukturu opskrbe plinom se podnosi u trgovačkom društvu Elektrometal Distribucija plina d.o.o. Bjelovar, F. Rusana 21
  Uvjeti i način priključenja investitora na plinsku distributivnu mrežu 
 • NAKNADA ZA PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE – 1.687,50 kn/kW
 • Plaća zaposlenika
  Minimalna plaća iznosi 3.276,00 kn bruto (siječanj 2017)
 • Vrijeme rada
  Radni dan/tjedan:8/40 sati (uračunat dnevni odmor 0,5 sati)
 • Godišnji odmor
  Minimalno 20 dana

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i zamjenica Lidija Novosel sudjelovali na proslavi skorog završetka obnove uništenih kuća i objekata od prošlogodišnjih katastrofalnih poplava, 4. rujna 2015., Gunja FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Tradicionalan posjet hitnim službama 1. siječnja 2015. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Međunarodna konferencija Mogućnosti potpornih institucija u jačanju malog i srednjeg poduzetništva, 21. studeni 2012., Hotel Central, Bjelovar FOTO: Jasminka Kišantal Zubić Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i Irena Hlupić-Rašo, selektorica dječjih predstava Malog BOK-a najavili jubilarni Mali BOK i 14. HC Assitej Izložba fotografija - Predrag Kovač - Koco: Bjelovar – dvadeset godina poslije, Srednjoškolski centar u Bjelovaru FOTO: Inka Ševerdija 016-zavrsen-proljetni-sajam-2017

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf