Javni natječaj za prodaju nekretnine zemljišta u k.o. Tomaš

Natječaji
KLASA: 944-01/16-01/19                                                        
URBROJ: 2103/01-01-14-7
                                                                                 
Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš, KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2103/01-01-16-4 od 15. prosinca 2016. godine,  raspisuje
 
                                                J A V N I    N A T J E Č A J
                             za prodaju nekretnine zemljišta u  k.o. Tomaš 
           
A)  Javni natječaj raspisuje se za nekretninu označenu kao:
 
        1. k.č.br. 684/4, kuća br. 9 i dvor u Tomašu, upisano u zk.ul.br.456, k.o. Tomaš
             -  po početnoj cijeni od 15.200,00 kuna,
         - jamčevina iznosi 1.520,00 kuna.
 
B) Pravo  sudjelovanja u javnom natječaju imaju svi punoljetni državljani RH i pravne
 osobe registrirane u RH, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH.
 
C) Plaćanje kupoprodajne cijene kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji nekretnine  najpovoljnijem ponuditelju, donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
 
D) Jamčevina se  uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine,  na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB. Presliku dokaza o  uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 
E)  Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu:Grad Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš“.
Pravo prvokupa ima ponuditelj koji je vlasnik susjedne nekretnine.
Nekretninom koja je predmet natječaja raspolaže se u stanju „viđeno-kupljeno“.
 
F) Rok za podnošenje   ponuda   je 24. travnja 2017. godine do 15, 00 sati. Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu Bjelovaru.
 
G) Ponuda mora uz  osobne podatke sadržavati:
- oznaku nekretnine,
- iznos ponuđene cijene,
- fotokopiju osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar,
-dokaz o uplati jamčevine,
-dokaz o vlasništvu (kod prava prvokupa),
-Izjavu o plaćanju ovjere potpisa kod Javnog bilježnika, troškova procijene nekretnine i objave oglasa u javnom glasilu (ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena),
-dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja.
 
H) Javno otvaranje ponuda  obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina  u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 28. travnja 2017. godine, u 12,00 sati.
 
I) Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 28. travnja 2017. godine, u 12,30 sati.
Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenik ponuditelja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 
J) U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 
K) Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnine koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača,  bez navedenog razloga.
 
L) Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke oprodaji  nekretnine, najpovoljnijem ponuditelju.
 
Kupac  plaća  cijenu  objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene nekretnine. 
 
Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-053.
 
 
 
 
                                                                                           GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Obilježavanje Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja 2011. Na konferenciji za novinare najavljen znanstveno - stručni skup Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija u Domovinskom ratu, 16. rujna 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na konstituirajućoj sjednici izabran novi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara, 23. studenoga 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Održana svečanost u povodu 25.godina osnutka 105. brigade, 24. rujna 2016., Školsko-sportska dvorana u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Koncertom Češke obeci Bjelovar otvoreno peto po redu Bjelovarsko kulturno ljeto, 4. srpnja 2014., gradski paviljon na središnjem parku u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tehno - drvo d.o.o. u Bjelovaru proslavilo godinu dana rada, 23. ožujka 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf