JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića, usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

 
 KLASA: 945-01/16-01/27
 URBROJ: 2103/01-01-17-7
Bjelovar, 23.ožujka 2017.
 
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića, Klasa: 945-01/16-01/27, Urbroj: 2103/01-01-16-3 od  15. prosinca 2016. godine, Grad Bjelovar raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića, usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)
 
 
1.Raspisuje se Javni natječaj za prodaju zemljišta u Bjelovaru, u Ulici Zvonka Lovrenčevića
 
1. čkbr.441/44 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/41 – početna cijena 7.500,00 kuna;
 
2. čkbr.441/45 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/42 – početna cijena 7.500,00 kuna;
 
3. čkbr.441/46 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/43 – početna cijena 7.500,00 kuna;
 
4. čkbr.441/47 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/44 – početna cijena 7.500,00 kuna;
 
5. čkbr.441/48 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/45- početna cijena 7.500,00 kuna;
 
6. čkbr.441/49 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/46 – početna cijena 7.500,00 kuna;
 
7. čkbr.441/50 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/47 – početna cijena 7.500,00 kuna;
 
8. čkbr.441/51 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/48 – početna cijena 7.500,00 kuna;
 
sve upisane u zk.ul.br.7941 k.o. Grad Bjelovar.
 
Zemljište  je  namijenjeno za izgradnju garaža. Nekretnine se prodaju u stanju »viđeno-kupljeno«
 
2. Javni natječaj provest će se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).
 
Povećanje početne cijene zemljišta za usmeno nadmetanje iznosi 100,00 kuna  za svaku parcelu.
 
3. Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke osobe i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina, te članovi zajednice ponuditelja (2 ili više ponuditelja zajedno).
Pravo prvokupa ima ponuditelj, vlasnik kuće u nizu  u Cvjetnoj ulici u Bjelovaru, što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga.
 
4. Izlicitiranu kupoprodajnu cijenu kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 
Uz kupoprodajnu cijenu kupac plaća trošak objave oglasa Javnog natječaja i trošak procjene nekretnine. 
 
 
 5. Jamčevina u iznosu od 750,00 kuna uplaćuje se na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB. Presliku dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 
6.  Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom «ne otvaraj Javni natječaj za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića“
 
7. Ponude se zaprimaju do   24. travnja 2017. godine.
 
8. Ponuda mora biti numerirana i uvezana u plastični uvez i mora sadržavati:
 
1. osobne podatke (ime, prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv, sjedište i OIB pravne osobe),
2. oznaku nekretnine;
3. iznos ponuđene početne cijene te
 te priložiti:
  1. presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
  2. dokaz o uplati jamčevine
  3. oni s pravom prvokupa dokaz o vlasništvu na kojem temelje to pravo
  4. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji, snositi trošak ovjere potpisa Gradonačelnika te da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja  te da će snositi troškove procijene nekretnine i troškove objave Obavijesti o raspisivanju javnog natječaja, kao i da je upoznat s opremljenošću i stanjem nekretnine
  5. potvrda da nema duga prema Gradu Bjelovaru, ne starija od 30 dana
  6. druge isprave koje se traže ovim javnim natječajem
 
9. Javno otvaranje ponuda  obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja  za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara 28. travnja 2017. godine u 12,00 sati.
 
10. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 28. travnja 2017. godine u 12,30 sati.
 
Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenik ponuditelja.
 
11. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamčevine, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda.
 
12.  Gradonačelnik Grada Bjelovara ima pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.
 
13. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće razmatrati.
 
14. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu cijenu i s njim će Grad Bjelovar sklopiti  Ugovor o kupoprodaji, a jamčevina će mu se uračunati u kupoprodajnu cijenu. Ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke oprodaji  nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
 
Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-056.
 
 
GRAD BJELOVAR
 
 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Konferencija za novinare u povodu pristiglog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim se utvrđuje da Udruga za autizam Bjelovar ispunjava propisane minimalne uvjete za pružanje usluga poludnevnog boravka za osmero djece i odraslih osoba s poremećajima iz autističnog spektra, 22. kolovoza 2017. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Bjelovarski_dani_energije-4 Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak potpisao ugovore s bjelovarskim udrugama o dodjeli jednokratnih financijskih potpora, 2. kolovoza 2017., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr U Gradskom muzeju Bjelovar 18. veljače 2015. otvorena izložba fotografija Pavla Totha Iran - Persia – Ljudi FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Veselo dočekana Nova 2015. godina u Bjelovaru FOTO: Branka Sobodić Tradicionalno spaljivanja Fašnika u dvorištu Gradske uprave nakon prijema malih maškara u Gradu Bjelovaru, 17. veljače 2015., FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf