Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

Natječaji
 
KLASA: 945-01/16-01/28
URBROJ: 2103/01-01-17-9                                                                                     
 
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o.  Grad Bjelovar i k.o. Prgomelje KLASA: 945-01/16-01/28, URBROJ: 2103/01-01-16-4 od  15. prosinca 2016. godine, Grad Bjelovar raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara
 
A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, i to slijedećih čestica:
A)   K.O. GRAD BJELOVAR

Red.br.

Kat. općina

Katastarska čestica

Zk. uložak

Kultura

Površina (ha)

Cijena (kn/ha)

Početni iznos (kn)

1

Grad Bjelovar

1799

5336

livada

0,8199

600,00  

500,00  

2

Grad Bjelovar

1800/1

5336

livada

0,1632

600,00  

100,00  

3

Grad Bjelovar

1801/1

5336

livada

1,4294

600,00  

900,00  

4

Grad Bjelovar

1809/8

5336

livada

0,5606

600,00  

350,00  

5

Grad Bjelovar

1798

1519

livada

0,9624

600,00  

600,00  

6

Grad Bjelovar

1900/2

7925

livada

0,1205

600,00  

100,00  

7

Grad Bjelovar

1901/1

3935

pašnjak

0,1892

600,00  

150,00  

8

Grad Bjelovar

1900/20

1450

livada

0,1488

600,00  

100,00  

 
Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.
 
B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvozakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu.
 
C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 24. travnja 2017. godine.
 
D.  Pravo sudjelovanja na natječaju  imaju sve  fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 
E.  Ponuda mora sadržavati :
    -  ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog
       subjekta,
    -  broj čestice i naznaku katastarske općine,
    - iznos ponuđene zakupnine po svakoj katastarskoj čestici, odnosno cjelinu tj. blok,
    - svrha radi koje se traži zakup, 
   -  presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
    -  dokaz o uplati jamčevine,
    - ovlaštenje ili punomoć,
    - dokaz o pravu prvenstva za zakup (prijašnji Ugovor),
    -  potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,
 
      Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati. 
 
 F. Jamčevina u iznosu  od 10 % od iznosa zakupa čestice  uplaćuje se na žiro      račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj       7242 OIB, uz naznaku  svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta«   Odabranom  ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 
G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a     dosadašnji zakupnik ima pravo prvo zakupa, ako  uredno plaća zakupninu i      prihvati najvišu ponuđenu  cijenu  zakupa.
 
H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru  s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 
I.    Ponude na natječaj  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :
 
            «  Ponuda za natječaj  za zakup zemljišta u k.o. ………..     « .
 
J. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik. O izboru najpovoljnijeg ponuditelja ponuđači će biti obaviješteni u roku od osam dana. 
 
K. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog  Natječaja i neprihvaćanje ponude
  bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 
L. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.43, II. kat, u vremenu od 8-10 sati,  radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
 Za sve dodatne informacije  možete se obratiti na  telefonski broj : 043/ 622-054.
 
 
 
                                                                                                            GRADONAČELNIK          
Antun Korušec, dipl. politolog
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

027-pcelarski-sajam-2017 Prijem predstavnika II. osnovne škole Bjelovar na čelu s ravnateljicom Davorkom Bačeković-Mitrović povodom ulaska škole u program Comenius Zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara Lidija Novosel obišla gradilišta u Radničkom naselju i Sredicama te radnike na javnim radovima koji uređuju gradski stadion, 11. kolovoza 2015., FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Prijem udaraljkaša, izvođača na 12. međunarodnom udaraljkaškom tjednu IPEW 2015. u Bjelovaru, 22. siječnja 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Prijem predstavnika II. osnovne škole Bjelovar na čelu s ravnateljicom Davorkom Bačeković-Mitrović povodom ulaska škole u program Comenius Potpisivanje ugovora sa susjednim općinama za pružanje usluge vatrozaštite te sporazum s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Bjelovar

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf