Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

Natječaji
 
KLASA: 945-01/16-01/28
URBROJ: 2103/01-01-17-9                                                                                     
 
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o.  Grad Bjelovar i k.o. Prgomelje KLASA: 945-01/16-01/28, URBROJ: 2103/01-01-16-4 od  15. prosinca 2016. godine, Grad Bjelovar raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara
 
A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, i to slijedećih čestica:
A)   K.O. GRAD BJELOVAR

Red.br.

Kat. općina

Katastarska čestica

Zk. uložak

Kultura

Površina (ha)

Cijena (kn/ha)

Početni iznos (kn)

1

Grad Bjelovar

1799

5336

livada

0,8199

600,00  

500,00  

2

Grad Bjelovar

1800/1

5336

livada

0,1632

600,00  

100,00  

3

Grad Bjelovar

1801/1

5336

livada

1,4294

600,00  

900,00  

4

Grad Bjelovar

1809/8

5336

livada

0,5606

600,00  

350,00  

5

Grad Bjelovar

1798

1519

livada

0,9624

600,00  

600,00  

6

Grad Bjelovar

1900/2

7925

livada

0,1205

600,00  

100,00  

7

Grad Bjelovar

1901/1

3935

pašnjak

0,1892

600,00  

150,00  

8

Grad Bjelovar

1900/20

1450

livada

0,1488

600,00  

100,00  

 
Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.
 
B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvozakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu.
 
C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 24. travnja 2017. godine.
 
D.  Pravo sudjelovanja na natječaju  imaju sve  fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 
E.  Ponuda mora sadržavati :
    -  ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog
       subjekta,
    -  broj čestice i naznaku katastarske općine,
    - iznos ponuđene zakupnine po svakoj katastarskoj čestici, odnosno cjelinu tj. blok,
    - svrha radi koje se traži zakup, 
   -  presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
    -  dokaz o uplati jamčevine,
    - ovlaštenje ili punomoć,
    - dokaz o pravu prvenstva za zakup (prijašnji Ugovor),
    -  potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,
 
      Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati. 
 
 F. Jamčevina u iznosu  od 10 % od iznosa zakupa čestice  uplaćuje se na žiro      račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj       7242 OIB, uz naznaku  svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta«   Odabranom  ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 
G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a     dosadašnji zakupnik ima pravo prvo zakupa, ako  uredno plaća zakupninu i      prihvati najvišu ponuđenu  cijenu  zakupa.
 
H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru  s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 
I.    Ponude na natječaj  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :
 
            «  Ponuda za natječaj  za zakup zemljišta u k.o. ………..     « .
 
J. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik. O izboru najpovoljnijeg ponuditelja ponuđači će biti obaviješteni u roku od osam dana. 
 
K. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog  Natječaja i neprihvaćanje ponude
  bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 
L. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.43, II. kat, u vremenu od 8-10 sati,  radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
 Za sve dodatne informacije  možete se obratiti na  telefonski broj : 043/ 622-054.
 
 
 
                                                                                                            GRADONAČELNIK          
Antun Korušec, dipl. politolog
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak sa svojom zamjenicom za društvene djelatnosti Valnom Bastijančić Erjavec posjetio Drugu osnovnu školu Bjelovar koja je ušla u pilot projekt e-Škole, 13. rujna 2017. FOTO:Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr Stjepan Budinski, predsjednik Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji Grada Bjelovara - Svečano otkriveno poprsje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u Bjelovaru, 18. studenoga 2013., Poljana dr. Franje Tuđmana, ispred IV. osnovne škole u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Konferencija za novinare na kojoj je prezentiran Pilot projekt CARNeta, Hrvatske akademske i istraživačke mreže - e-Škole, 24. veljače 2015., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr U Bjelovaru provedena akcija Zelena čistka 2013., 20. travnja 2013. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Održan 24. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, 9. - 11. rujna 2016., sajamski prostor u Gudovcu kraj Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Konferencijom za novinare najavljen 13. BOKfest 2015., 18. travnja 2015., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf