Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani (Bjelovar, Ul. Josipa Kozarca)

Grad Bjelovar - Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004
URBROJ: 2103/01-06/11-17-0006
Bjelovar, 13. 06. 2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar,
Trg Eugena Kvaternika 2

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:
    • formiranje građevne čestice i građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br. 466, 452/2, 452/1, 451, 450, 449, 445, 444, 478, 477, 506, 495, 494, 465, 493, 492, 475, 504, 1373/1, 1373/2, 1372, 1371, 1396, 1397, 1395, 1403, 1248 i 1243 k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani ( Bjelovar, Ul. Josipa Kozarca ).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. 06. 2017. godine od 11 - 13 sati, na lokaciji: Grad Bjelovar – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2 – II kat – soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Vera Šimek, ing. građ.

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Gradonačelnik Dario Hrebak sa zamjenicom Valnom Bastijančić Erjavec obišao 4. osnovnu školu Bjelovar povodom izvrsnih, višegodišnjih rezultata malih robotičara te škole, 16. kolovoza 2017. FOTO: Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr Najava desetog, jubilarnog BOK festa Svečano obilježena 80. obljetnica izgradnje prvog bjelovarskog kupališta Draženovac Uspješno završen 14. proljetni međunarodni bjelovarski sajam Večer nacionalnih manjina 2015. u Bjelovaru postigla veliki uspjeh, 28. studenoga 2015., školsko-športska dvorana FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Otvorenje Bjelovarskog kulturnog ljeta

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf