Akti gradonačelnika (listopad 2011. – prosinac 2011.)

Gradonačelnik Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti, donio je tijekom listopada, studenog i prosinca 2011.godine sljedeće akte:

 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar;
 • Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija;
 • Odluka o provedbi gospodarskih aktivnosti Poslovnog parka Bjelovar od dana donošenje ove Odluke do kraja 2011. godine za potrebe Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave – rekonstrukcija ulice Janka Draškovića;
 • Odluka o odabiru – plin;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave – plin;
 • Odluka o početku postupka javne nabave – kino;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave – dodatni radovi MO Gudovac;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave – dodatni radovi na bazenu;
 • Odluka o davanju na korištenje prostorije u prizemlju stambeno poslovne zgrade u Bjelovaru u ulici I.Gundulića 10;
 • Odluka o povjeravanju poslova ishođenja PADOR-a Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.;
 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita;
 • Odluka o povjeravanju poslova pripreme i prijave projekta „Poticanje uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara“;
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br.801/6 k.o. Prespa;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 315/2 k.o. Bjelovar, Sredice;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 969/2, k.o. Bjelovar, Sredice;
 • Odluka o davanju u zakup nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju Aneksa broj 2 Ugovora o djelu;
 • Pravilnik zaštite na radu;
 • Pravilnik o zaštiti od požara u odmaralištu Novi Vinodolski;
 • Pravilnik o zaštiti od požara;
 • Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaxi rijevoza na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje radova na sanaciji stanova i zajedničkih dijelova stambenog prostora zgradama u Bjelovaru, V. Sredice 100 i Nazorova 3;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju ulice J.Draškovića;
 • Odluka o odabiru za dodatne radove na sanitarnom čvoru uz ugostiteljski objekt na gradskom bazenu;
 • Odluka o odabiru za dodatne radove na domu MO Gudovac;
 • Odluka o odabiru za usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnje kino dvorane sa pratećim sadržajem;
 • Odluka o odabiru za nabavu prirodnog plina za period od jedne godine;
 • Odluka o raskidu ugovora za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnje kino dvorane sa pratećim sadržajem;
 • Odluka o odabiru za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnje kino dvorane sa pratećim sadržajem;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Jugozapad;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o održavanju čistoće bjelovarskih ulica i trgova;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta IX dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta VI dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Prostorno-programske studije rekreacijskog centra „MLADOST“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja SJEVER 2 – izmjene i dopune;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika gradova Europe o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluka o izboru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvr4đivanju Prijedloga odluke o izmjeni odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zono Novi Borik-Lepirac, privremene oznake P3, trgovačkom društvu „Matić promet d.o.o.“ Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak za utvrđivanje Prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta I.osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta II.osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta III.osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta IV.osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta V.osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2013. i 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o drugoj izmjeni Ugovora o zasnivanju prava građenja u k.o. Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Odluka o dopuni Odluke o provedbi gospodarskih aktivnosti Poslovnog parka od dana donošenja ove odluke do kraja 2011. godine za potrebe Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta „Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u sufinanciranju Projekta „Poticanja ređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području Grada Bjelovara;
 • Rješenja o produženju radnog vremena za doček nove godine ugostiteljskim objektima (13 rješenja);
 • Odluka o početku postupka javne nabave za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu telekomunikacijskih usluga;
 • Odluka o odabiru za uslugu čuvanja osoba i imovine u 2012. godini;
 • Odluka o plaćanju računa za realizaciju aktivnosti Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.;
 • Odluka o dopuni Odluke o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o izvršenju programa sanacija pokrova građevine u Bjelovaru na Šetalištu Dr.I.Lebovića;
 • Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o izvršenju Porgrama sanacija dijela pročelja građevine u Bjelovaru, Matice hrvatske 2;
 • Odluka o isplati sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Bjelovara za obnovu pokrova građevine u Ulici A.K.Miošića 28;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine tavanskog prostora u Zagrebačkoj 1;
 • Odluka o davanju odobrenja za korištenje grba Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o dodatku na uspješnost na radu;
 • Izmjene plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara  2011. godini;
 • Izmjene plana nabave radova, roba i usluga iz razdjela 1 – Predstavnička i izvršna tijela u 2011. godini;
 • Izmjene Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2011. godini;
 • Plan nabave usluge čuvanja imovine i osoba iz nadležnosti tajništva Grada Bjelovara u 2012. godini;

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content