Akti gradonačelnika (listopad 2012. – prosinac 2012.)

Gradonačelnik Antun Korušec, temeljem svojih ovlasti, donio je tijekom listopada, studenog i prosinca 2012. godine sljedeće akte:

 • Odluka o naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim vatrogascima na području Grada Bjelovara;
 • Rješenje za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta “Oka bar” Bjelovar;
 • Rješenje za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekata “City bar” Bjelovar;
 • Rješenje za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta “THE END” Bjelovar;
 • Odluka o najmu stana u Ulici I.V.Trnskog 20;
 • Odluka o prodaji k.č.br. 1501, zk.ul.br.292, k.o. Rajić Gudovački;
 • Odluka o prodaji k.č.br. 296, k.č.br. 728/101, zk.ul.292 k.o. Rajić Gudovački;
 • Odluka o odabiru za obnovu pročelja na Omladinskom domu u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za prijevoz učenika osnovnih škola i prijevoz do odmarališta u N.Vinodolskom;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za izradu fasade na zgradi Mehatronike u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za nabavu univerzalnih poštanskih usluga u 2012. godini temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za dodatne radove na obnovi gradske fontane u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za dodatne radove na obnovi gradske fontane u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu motornog benzina i dizel goriva u 2012. godini temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o odabiru za nabavu motornog benzina i dizel goriva u 2012. godini temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave a izgradnju prometne i komunalne infrastrukture u dijelu Ulice M.J. Zagorke od Ulice K.Kolbe do spoja na Ulicu A.Hebranga u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu plina za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju i na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, A.B.Šimića 1b;
 • Odluka o raskidu Ugovora o korištenju poslovnog prostora u prizemlju i na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, A.B. Šimića 1b s Pučkim otvorenim učilištem u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade mjesnog doma u Gudovcu, prostor br.1 površine 82,47 m2;
 • Odluka o uvođenju geografskih informacijskih sustava u Grad Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju Tima za implementaciju geografskih informacijskih sustava u Grad Bjelovar;
 • Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Rajić Gudovački;
 • Odluka o prodaji k.č.br. 1618, zk.ul.br. 1198 i k.č.br.1617, zk.ul.br. 1423 u k.o. Gudovac;
 • Odluka o prodaji k.č.br. 1492 i k.č.br. 1493, zk.ul.br. 391 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini k.č.br.261 zk.ul.br.1423 u k.o. Gudovac u korist Župe sv. Terezije Avilske iz Bjelovara;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnine dio od k.č.br. 4462/1 u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odobrenju kupnje nekretnine u k.o. Ciglena;
 • Odluka o davanju stana u najam Miroslavu Brletiću;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana Hasan Nikoli;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture u dijelu Ulice M.J. Zagorke od Ulice K.Kolba do spoja na Ulicu A.Hebranga u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu plina za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za dodatne radove na dvorišnoj nadogradnji i rekonstrukciji ulične ograde (Faza I) na Trgu E.Kvaternika 7a u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u javne nabave za dodatne radove na dvorišnoj nadogradnji i rekonstrukciji ulične ograde (Faza I) na Trgu E. Kvaternika 7a u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja prijevoza pokojnika;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni dijela granice područja naselja Bjelovar i Novoseljani;
 • Zaključak o razmatranju Prethodne investicijske Studije opravdanosti izgradnje zatvorenih bazena s prijedlogom arhitektonskog rješenja na lokaciji Sportsko-rekreacijskog centra “Mladost” u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovar – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških ekspanzija Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o usvajanju izmjena Plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2012.godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju kriterija i rokova za raspodjelu financijske potpore udrugama tehničke kulture Grada Bjelovara čija je djelatnost od interesa za Grad Bjelovar i njegove građane;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Bjelovara – članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. za prodaju nekretnine u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o.
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o poništenju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za međunarodne norme kvalitete obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekta “Sirari” (izgradnje i opremanja mini-sirana, mljekomata i usavršavanja sirara);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana razvojnih programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2014.-2015. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2014. i 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga suglasnosti o prenamjeni neutrošenih financijskih sredstava iz 2011. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prestanku prava građenja i upravljanja u poslovnim zonama Lepirac, Istok, Jug i Slobodnoj zoni, Lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta II. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Sjever 2 – izmjena i dopuna”;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije otvorenih bazena sa gradnjom zatvorenog bazena;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o preustroju Komunalca d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobrenja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt “Tradicijski obrti”;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobrenja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt “Sufinanciranje konzultantskih usluga i cerifikata”;
 • Odluka o produženju roka Trgovačkom društvu “Masiva d.o.o.” iz Bjelovara za izgradnju poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma na dvije godine a za usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u 2013. i 2014. godini;
 • Odluka o dodjeli subvencija za goveda simentalske pasmine u 2012. godini;
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima(Turk Dušanka);
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Šakić Željko);
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Cerjanec Dražen)
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Ljubičić Božidar);
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Draženka Čanađija);
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Hrestak Delimir);
 • Oluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Udruga za promicanje inkluzije);
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Božidar Ljubičić);
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Padre”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Nutrix”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Kaja”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Oka bar”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Allegro”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “MC- FLY”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “HE- END”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Citi bar”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “ART-ERIA”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Kaktus”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Mistik”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Paparazzo”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Depresija”;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bar “Cappuccino 2”;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara od 27. studenoga 2012. godine;
 • Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2012/2013;
 • Rješenja o prigovoru na Listu kandidata za dodjelu stipendije (6 rješenja);
 • Zaključak o započinjanju postupka davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na I, III i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara dana 06.12.2012. godine;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content