Akti gradonačelnika (ožujak 2010. – travanj 2010.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti donio je, tijekom ožujka i travnja 2010. godine, sljedeće akte:

 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnina u k.o. Tomaš;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnine iz z.k.ul.br.1458, k.o. Bjelovar-Hrgovljani-Nove Plavnice;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnine k.č.br.524/1, z.k.ul.br. 1587, k.o. Galovac;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i građevinskog neizgrađenog zemljišta;
 • Odluka o sufinanciranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji, koja će se održati na 13. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2010. godine;
 • Odluka o dodjeli subvencije za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2010. godini;
 • Odluka o doznaci sredstava Središnjem savezu uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, Popovača, Sisačka 1;
 • Odluku o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2009. godinu od 3. ožujka 2010. godine;
 • Odluku o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara od 12. ožujka 2010. godine;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi u postupku donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “NOVI BORIK – LEPIRAC” i utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja “NOVI BORIK – LEPIRAC” za javnu raspravu od 15.3.2010. godine;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja “JUG 1 – sjeverni dio” i utvrđivanje Prijedloga urbanističkog plana uređenja “JUG 1 – sjeverni dio” za javnu raspravu od 15.3.2010. godine;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre (zona “B”) i utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre (zona “B”) za javnu raspravu od 15.3.2010. godine;
 • Odluka o broju i visini subvencije kamate u Erste&Steirmarkische bank d.d. za akademsku godinu 2009./2010.;
 • Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamate u Societe Generale- Splitskoj banci d.d za akademsku godinu 2009./2010;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju “PODUZETNIK 2009” u 2010. godini;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju “GOSPODARSKI RAZVITAK 2010” u 2010. godini;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju “BJELOVARSKI PODUZETNIK 2010” u 2010. godini;
 • Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara u 2010. godini;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2010. godini;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Rajić Gudovački;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č.br.524/1, z.k.ul.br. 1587, k.o. Galovac;
 • Odluka o prodaji nekretnine iz z.k.ul.br. 1458, k.o. Bjelovar-Hrgovljani-N.Plavnice;
 • Odluka o financiranju sekcije cvjećara na 3. Državnom prvenstvu florista u Šibeniku 21. svibnja 2010. godine;
 • Odluka o doznaci sredstava Kinološkom društvu “Bjelovar” za učestvovanje na II Loreku u Gudovcu 09.05.2010. godine;
 • Odluka o prijenosu sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Gudovac (za otplatu kredita u drugom kvartalu 2010. godine);
 • Odluka o konačnoj dopunskoj listi prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a od 22. travnja 2010. godine;
 • Odluka o raspisivanju dopunskog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a- novi natječaj od 26.travnja 2010.;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja licitacijom za davanje u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 11a;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja licitacijom za davanje u zakup poslovnog prostora “A” u prizemlju stambeno poslovne zgrade u Ulici A.K.Miošića 2a;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja licitacijom za davanje u zakup poslovnog prostora “B” u prizemlju stambeno poslovne zgrade u Ulici A.K.Miošića 2a;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja licitacijom za davanje u zakup poslovnog prostora “E” i “F” u prizemlju poslovne zgrade na Trgu E. Kvaternika 2;
 • Plan nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Detaljnog plana uređenja JUGOZAPAD;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre (zona “B”);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni granice područja naselja Klokočevac, Prgomelje i Gudovac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa komunalnog opremanja stambenih građevina za stambeno zbrinjavanje osoba koje to pravo ostvaruju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 • Zaključak o prihvaćanju Pregleda temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada Policijske postaje Bjelovar;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti cestovnog prometa u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju prava građenja sa Centrom za socijalnu skrb;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju prijedloga Ugovora o načinu provedbe kreditne linije “CROATIA BANKA 2010,” za 2010.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2010. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o promjeni sjedišta Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga suglasnosti Športskoj zajednici grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2010. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu izgrađene komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni “Istok” sa poslovnog parka Bjelovar d.o.o. na Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2010. godini;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content