Akti gradonačelnika (siječanj 2010. – veljača 2010.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti donio je, tijekom siječnja i veljače 2010. godine, sljedeće akte:

 • Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 • Odluka o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu za 2010. godinu;
 • Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za školsku godinu 2009./2010. za srednje škole učenicima romske nacionalne manjine;
 • Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2009./2010.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na Trgu Stanka Vraza 1 u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta VI dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pokretanju postupka ažuriranja i izrade Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 2871/1, k.o. Grad Bjelovar Državnom arhivu u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pokretanju postupka osnivanja Industrijsko-poslovne zone „Korenovo“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju prijedloga Ugovora o načinu provedbe kreditne linije „CROATIA BANKA 2010“ za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju prijedloga Ugovora o načinu provedbe kreditne linije „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2010“ za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju prijedloga Ugovora o načinu provedbe kreditne linije „GOSPODARSKI RAZVITAK 2010“ za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o nastavku kreditne linije „PODUZETNIK 2009“ u 2010. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izgradnji stambenih građevina prema provedbenom Programu društveno poticane izgradnje;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izgradnji stambenih građevina za stambeno zbrinjavanje osoba koje to pravo ostvaruju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju projekta sanacije i rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar s financijskom analizom;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Studije biciklističkih staza u gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu;
 • Odluka o broju i visini subvencije kamate u Erste&Steirmarkische banka d.d. za akademsku godinu 2009./2010.
 • Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente  i ostalih prihoda Proračuna Grada Bjelovara za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja građevina koje se nalaze unutar prostornih međa (zaštićenog kulturnog dobra) „Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara“;
 • Odluka o prodaji suvlasničkog udjela Grada Bjelovara na nekretnini u Bjelovaru, Trg Stanka Vraza k.br.1, k.č.br. 2674/1, ukupne površine 338 m2 upisane u zk.ul.br.537, k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odustajanju od prodaje nekretnina i djelomičnom poništenju Javnog natječaja licitacijom;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2010. godini;
 • Odluka o subvencioniranju uzgoja goveda simentalske pasmine u 2010. godini na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2010. godini  na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2010. godini na području Grada Bjelovara koje  subvencionira Grad Bjelovar;
 • Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2010. godini na  području Grada Bjelovara;
 • Odluka o produženju roka Trgovačkom društvu “Masiva”d.o.o.iz Bjelovara, za izgradnju poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Odluka o dodjeli na povremeno korištenje dvorane za sastanke u dvorištu poslovnog objekta u Ulici T. Masarika 8 Nogometnom savezu Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića broj 9, Goranu Trniniću iz Bjelovara, M. Križevčanina broj 4;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja licitacijom za davanje u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Jurja Haulika 14b;
 • Odluka o djelomičnom poništenju raspisanog Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Bjelovaru na rok od pet godina objavljenog 7. siječnja 2010. godine u Gradskom listu “Bjelovarac” i na internetskim stranicama Grada Bjelovara;
 • Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja licitacijom, za davanje u zakup podrumskog poslovnog broj 3 u Bjelovaru u stambeno-poslovnoj zgradi u Ulici Ivana Gundulića 10;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja licitacijom za davanje u zakup poslovnog prostora u  Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 9, površine 69 m2 ;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje poslovnih prostorija na prvom katu poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici Ivana Gundulića 1;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje prostorije u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a, površine 37,38 m2 ;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje tri prostorije ukupne  površine 47 m2 u Bjelovaru na Trgu Stjepana Radića 9;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje prostorije u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a površine 17,02 m2 ;
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora površine 231 m2 u poslovnom objektu u  Hrgovljanima izgrađenom na k.č.br. 596/2 k.o. Bjelovar-Hrgovljani-Nove Plavnice Udruzi za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris”;
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a Bjelovarskom klubu mladih i Gradskom savjetu mladih;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostorija na prvom katu u poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici Ivana Gundulića 1 Republici Hrvatskoj Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje;
 • Odluka o davanju na korištenje prostorije u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a, površine 17,02 m2 Zajednici tehničke kulture grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju na korištenje tri prostorije ukupne površine 47 m2 u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 9, Udruzi obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata ”Kusonje 91-93” i Zboru narodne garde A satnije Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup podrumskog poslovnog prostora broj 3 u Bjelovaru stambeno-poslovnoj zgradi u Ulici Ivana Gundulića 10;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, u Ulici Jurja Haulika 14b;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Trg Stjepana Radića 9;
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup;
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje jedne prostorije, opremljene namještajem i bežičnim telefonom, u dvorišnoj zgradi u Ulici Janka Draškovića 1b u Bjelovaru, Općinskom sudu u Bjelovaru i Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Bjelovar;
 • Odluka o sufinanciranju kupnje konja Gidran tijekom 2010. godine na iznos od 100.000,00 kuna;
 • Odluka o raspisivanju dopunskog javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova školarine poljoprivrednicima Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Odluka o doznaci sredstava Društvu za zaštitu životinja „Šapa“ Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga;
 • Odluka o visini naknade za korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar, na promjenu cijene – cjenik usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluga koji stanuju u višestambenim građevinama na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar na cjenik vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja voda na području Grada Bjelovara ;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o praćenju onečišćenja atmosfera na području Grada Bjelovara za 2009. godinu;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content