Akti gradonačelnika (siječanj 2013. – ožujak 2013.)

Gradonačelnik Antun Korušec je temeljem svojih ovlasti donio tijekom siječnja, veljače i ožujka 2013.godine sljedeće akte:

 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izradu Nacrta Izvješća u prostoru za Grad Bjelovar za razdoblje od 2009.-2012. godine;
 • Odluka o odobrenju kupnje nekretnine u k.o. Ciglena;
 • Odluka o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine k.č.br. 1168/3 k.o. Grad Bjelovar u Poslovnoj zoni Istok trgovačkom društvu Parketi Sabljo d.o.o. iz Bjelovara, trgovačkom društvu Mozaik d.o.o. iz Bjelovara, Ulica Hrvatskog proljeća 3;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju zamjene građevne stolarije s korisnikom Marijanom Radošem iz Bjelovara, Nove Plavnice 60;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju zamjene građevne stolarije s korisnikom Antom Hrga iz Bjelovara;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju postavljanja fasade s Marijanom Radičević iz Bjelovara, Franjevačka 11;
 • Odluka o raskidu ugovora o subvencioniranju zamjene građevne stolarije i postavljanja/uređenja fasade sa Živkom Slijepčevićem iz Bjelovara, Ulica 1. svibnja 22;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju postavljanja fasade s Mirjanom Posavac iz Bjelovara, S.Javora 8;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju zamjene građevne stolarije i postavljanja/uređenja fasade sa Ismailijem Nuhijem iz Bjelovara, I.Mažuranića 6;
 • Odluka o raskidu ugovora o subvencioniranju zamjene građevne stolarije i postavljanja/uređenja fasade s Božidarom Frančićem iz Bjelovara, B.Markovića 24;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju postavljanja fasade s Nadom Škarda iz Bjelovara, Šarengradska 12;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju postavljanja fasade s Aleksandrom Bobekom iz Bjelovara, Vijenac 69;
 • Odluka o raskidu Ugovora o subvencioniranju zamjene građevne stolarije sa Štefanijom Dvornik iz Bjelovara, Velike Sredice 45;
 • Odluka o odbijanju zahtjeva Vesne Špeher iz Bjelovara, Nikole Šopa 3, za subvencioniranje zamjene građevne stolarije;
 • Odluka o odbijanju zahtjeva Miroslava Hrubya iz Bjelovara, Ruđera Boškovića 27;
 • Odluka o odbijanju zahtjeva Anke Obajdin iz Bjelovara, Petra Hektorovića 4, za subvencioniranje zamjene građevne stolarije;
 • Odluka o odbijanju zahtjeva Danijele Crkvenac iz Bjelovara, Petra Hektorovića 4, za subvencioniranje zamjene građevne stolarije;
 • Odluka o odabiru za uslugu čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu i ugradnju namještaja kino dvorane u Bjelovaru;
 • Odluka o povjeravanju poslova vođenja „Info centra za investitore Grada Bjelovara“;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruzi uzgajivača njemački ovčar „njemački ovčar Bjelovar“ iz Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade mjesnog doma u Gudovcu prostor „A“ površine 82,47 m2;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno poslovne zgrade u Ulici A.Stepinca 20a;
 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita za Antoniju Hanžek;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar;
 • Plan raspodjele sredstava za investicijsko održavanje sportskih objekata u 2013. godini;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Energetskog savjeta za provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju Tima za implementaciju geografskih informacijskih sustava u Grad Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za izradu GIS-a, mrežnih usluga u 2013. godini;
 • Odluka o povratu kupoprodajne cijene trgovačkom društvu Zvone d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe s oštećenicima Đurom i Marijom Vidović iz Bjelovara, M. Bogovića 4;
 • Odluka o darovanju osnovnog sredstva – kombi vozila;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade mjesnog doma u Gudovcu, prostor „A“ površine 82,47 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno poslovne zgrade u ulici A. Stepinca 20a;
 • Plan Javne nabave radova, roba i usluga za 2013. godinu;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za dodatne radove na rekonstrukciji sportske dvorane i dogradnji kino dvorane sa pratećim sadržajima u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za dodatne radove na rekonstrukciji sportske dvorane i dogradnji kino dvorane sa pratećim sadržajima u Bjelovaru;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta OPG Kristina Vresk;
 • Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcije i deratizacije na području Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva Auto Kluba Bjelovar, A. Trumbića 4/1 za korištenje sredstava iz Kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2012. godinu“;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika investitora u koordiniranju i praćenju investicija Grada Bjelovara;
 • Odluka o pokretanju postupka prilagodbe dijela poslovne zgrade na Trgu E. Kvaternika 7a u Bjelovaru osobama s invaliditetom;
 • Odluka o pokretanju postupka prilagodbe dijela poslovne zgrade u Ulici T. Masaryka 8 u Bjelovaru osobama s invaliditetom;
 • Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta (3);
 • Odluka o doznaci sredstava Tradicijskom kulturnom centru Bjelovar;
 • Odluka o prijenosu sredstava Razvojnoj agenciji Sjever-dan;
 • Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o najmu stana, Katica Sabolović;
 • Odluka o davanju stana u najam (3);
 • Odluka o zaključenju Anexa ugovora o najmu stana s Ljubicom Olah;
 • Odluka o zaključenju Anexa ugovora o najmu stana s Damirom Laklijom;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju sportske dvorane (Faza II) u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za nabavu i montažu namještaja (kino fotelja) kino dvorane u bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Vladimira Vidrića u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Ulici Vladimira Vidrića u Bjelovaru;
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Glavnu radnu skupinu za izradu Plana razvoja socijalnih usluga Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona;
 • Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2013. godinu (kratkoročni);
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Odluka o smanjenju zakupnine u 2013. godini za 30% po ugovorima o zakupu poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uključivanju Grada bjelovara u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava za gospodarenje sportskim objektima u vlasništvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Male Sredice – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I, II i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju početne (najniže) cijene kvadratnog metra zemljišta u Poslovnoj zoni (k-č-br- 1165/1, livada u Bilogorskoj ulici, površine 1995 m2, upisana u zk.ul. 1318 k.o. Grad Bjelovar);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za rekonstrukciju potkrovlja u Bjelovaru u Ulici A.B. Šimića 1, Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju informacije o smanjenju zakupnine u 2013. godini za 30% po ugovorima o zakupu poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012.-2015. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju Suglasnosti „Gradskoj pekari d.o.o.“ Bjelovar za zasnivanje založnog prava;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude po javnom natječaju za osnivanje prava građenja na dijelu k.č.br. 2446/2, zk.ul.br. 5137, k.o. grad Bjelovar, na Trgu E. Kvaternika 7a;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim udrugama Grada Bjelovara u 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga suglasnosti Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru za prenamjenu neutrošenih financijskih sredstava iz 2012. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o nastavku kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2012“ do iskorištenja sredstava;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta I dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sufinanciranju prijevoza;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Područja povijesne jezgre (zona „B“) – izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara z 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Završnog izvješća Komisije za primopredaju komunalne infrastrukture u poslovnim zonama u Bjelovaru i utvrđivanju knjigovodstvene vrijednosti izgrađene infrastrukture;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar za kreditno zaduženje kod poslovne banke;
 • Zaključak o prihvaćanju rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content