Akti gradonačelnika (svibanj 2009. – prosinac 2009.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti donio je, u razdoblju od svibnja 2009. do prosinca 2009., sljedeće akte:

 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o Izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini naknada za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom za izgradnju stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju člana Školskog odbora IV. osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja i stručnih suradnika;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga mjera za otklanjanje nedostataka po nalazu Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju projekta rekonstrukcije zgrade Visoke tehničke škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava prema projektu izgradnje poduzetničkih zona u JLPS za 2009. godinu za Poslovnu zonu Novi Borik-Lepirac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava prema projektu izgradnje poduzetničkih zona u JLPS za 2009. godinu za Poslovnu zonu Jug;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni odluke o gradskim porezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada Bjelovara,
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Komunalac d.o.o. Bjelovar“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Poslovni park Bjelovar d.o.o.“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima, načinu i postupku stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog kemijskog vozila s kompletnom opremom;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini naknada za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom za izgradnju stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje;
 • Odluka o davanju u najam stana, KLASA : 371-02/09-01/18,URBROJ: 2103/01-01-09-6 od 17. srpnja 2009.
 • Odluka o davanju u najam stana, KLASA :371-01/09-01/30 ,URBROJ: 2103/01-01-09-2 od 17. srpnja 2009.
 • Odluka o davanju u najam stana, KLASA :371-01/09-01/30, URBROJ: 2103/01-01-09-2 od 17. srpnja 2009.
 • Odluka o prodaji k.č.br.354, livada, površine 0,9031 ha upisana u z.k.ul.br. 2 u k.o. Obrovnica;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnina upisanih u k.o. Grad Bjelovar-Klaudija Mamić;
 • Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje programa obnove pročelja građevine u Ulici I. Mažuranića broj 5;
 • Konačna lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente I ostalih prihoda Grada Bjelovara za uređenje fasada u 2009. godini;
 • Odluka o dodjeli na korištenje prostorija u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, T. Masaryka 8 udrugama, političkim strankama, ustanovama te vijećima I predstavnicima nacionalnih manjina;
 • Odluka o dodjeli na korištenje prostorije u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a, Udruzi za promicanje kulture DOKUart;
 • Odluka o dodjeli na korištenje prostorije u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a, Šahovskom klubu Bjelovar;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor u Bjelovaru, I. Mažuranića bb, Taekwando klubu “Omega” Bjelovar;
 • Odluka o odabiru izvođača za rekonstrukciju I uređenje sanitarnog čvora u zgradi pet u Ulici T. Masaryka 8;
 • Odluka o sufinanciranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji, koja će se održati na 17. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2009. godine;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini, KLASA:320-08/09-01/1, URBROJ:2103/01-01-09-9 od 15.06. 2009.
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini, KLASA:320-08/09-01/1, URBROJ:2103/01-01-09-11 od 14.07. 2009.
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini, KLASA:320-08/09-01/1, URBROJ:2103/01-01-09-12 od 30.07. 2009.
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini, KLASA:320-08/09-01/1, URBROJ:2103/01-01-09-15 od 17.08. 2009.
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini, KLASA:320-08/09-01/1, URBROJ:2103/01-01-09-19 od 03.09. 2009.
 • Odluka o početku postupka Javne nabave radova na rekonstrukciji krovišta na domu M.O. A.G. MATOŠ;
 • Odluka o odabiru izvođača za radove na rekonstrukciji krovišta na domu M.O. A.G. MATOŠ;
 • Zaključak o subvenciji „Mascotta“ Obrtu za izradu predmeta od gline, vl. Ivan Horvat iz Bjelovara, M.Trnine 7b, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2009 godinu, izrada suvenira;
 • Zaključak o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a, kod poduzeća Kontinental d.o.o Bjelovar, Pekara Žitarica, Matice Hrvatske 2;
 • Zaključak o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske uvođenja sustava Zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Peradarskoj farmi – Derifaj u Bjelovaru;
 • Zaključak o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Kavani i slastičarnici „Zagorje“ u Bjelovaru, I.V.Trnskog 15;
 • Zaključak o sufinanciranju dijela troškova za izdavanje certifikata ISO 9001:2008, Servisu Cerović iz Bjelovara, Jezerska 9;
 • Zaključak o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Ugostiteljski obrt „Garfild“, Bjelovar, Sv.N.Tavelića 21, vl. Pavec Damir;
 • Zaključak o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP_a u Dječji vrtić „Ciciban“, Bjelovar, Podravska ulica 13;
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima;
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima;
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata na području Grada Bjelovara
 • Izmjena i dopuna Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2009. godinu (kratkoročni);
 • Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela;
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima;
 • Izmjena i dopuna Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2009. godinu (kratkoročni);
 • Odluka o povjeravanju poslova na organizaciji Nastavnog centra u Bjelovaru;
 • Odluka o sufinanciranju prijevoza u željezničkom prometu učenicima i studentima;
 • Zaključak o provedbi imenovanja zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara;
 • Zaključak o provedbi imenovanja zapovjednika i zamjenika vatrogasnih postrojbi Grada Bjelovara;
 • Odluka o početku nabave za izgradnju pristupne ceste –POS;
 • Odluka o početku nabave za izgradnju parkirališta kraj groblja Borik;
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju pristupne ceste POS;
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju parkirališta Borik;
 • Odluka o početku nabave za izgradnju nogostupa u Trojstvenoj ulici;
 • Odluka o početku nabave za izradu UPU-a «Novi Borik – Lepirac»;
 • Odluka o početku nabave za izradu DPU «Naselja kralja P. Krešimira IV»;
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju nogostupa u Trojstvenoj ulici;
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu UPU-a Novi Borik – Lepirac;
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu DPU «Naselja kralja P. Krešimira IV»;
 • Odluka o davanju odobrenja za uporabu Grba i imena Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prodaji zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2009. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 • Mišljenje o Prijedlogu Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o postupku pripreme i dostave materijala za pripremu sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o postupku pripreme i dostave materijala za Gradonačelnika;
 • Odluka o prijenosu prava građenja k.č.br. 1708 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnine k.č.br.1829/1, z.k.ul.br. 690, k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini od 09. listopada 2009. ;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini od 22. listopada 2009.;
 • Odluka o dodjeli  na korištenje prostorije u poslovnoj zgradi u Bjelovaru, Ivana Gundulića 1, Udruzi matice umirovljenika Bjelovar;
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora, površine 231 m2 u poslovnom objektu u Hrgovljanima , izgrađenom na k.č.br. 596/2 k.o. Bjelovar-Hrgovljani- Nove Plavnice;
 • Odluka o dodjeli na korištenje prostorije br. 8 u poslovnoj zgradi II u Bjelovaru, Ulica Tome Masaryka 8;
 • Odluka o davanju na korištenje prostorije od 15 m2  u Bjelovaru u Ulici I.V.Trnskog 12, Orijentacijskom klubu Bjelovar;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovne prostorije od 13 m2 u Bjelovaru u prizemlju poslovne građevine u Ulici I.V.Trnskog 12 Udruzi Prvi hrvatski redarstvenik Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora E i F u prizemlju poslovne zgrade na Trgu E. Kvaternika 2 Turističkoj zajednici Grada Bjelovara:
 • Odluka o prodaji nekretnina k.č.br. 1492 i 1493 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostorija Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za rad Uprave za obranu Bjelovar i Ureda za obranu Bjelovar;
 • Odluka o zaključivanju Sporazuma sa korisnicima  i zakupcima poslovnih prostorija u vezi plaćanja režijskih troškova prema postotku korištenja poslovnih prostorija u zgradama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o  odobrenju  prodaje zemljišta  u Bjelovaru, Poslovna zona «Istok I», k.č. broj 1154/2, ukupne površine od 4026 m2, upisane u zk.ul.br.6236.k.o. Grad Bjelovar, sa kompletnom građevinskom dokumentacijom za izgradnju proizvodnog objekta;
 • Rješenje o imenovanju odgovorne osobe za evakuaciju Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju osobe za operativno provođenje evakuacije Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju osobe za pružanje prve pomoći za provođenje evakuacije Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju u najam stana, KLASA:371-02/09-01/35, URBROJ:2103/01-01-09-3 od  18. rujna 2009;
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje dviju poslovnih prostorija na drugom katu poslovnog objekta u Bjelovaru, Ulica Ivana Gundulića 1, ukupne površine 50 m2 Ministarstvu regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva;
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije na drugom katu poslovnog objekta u Bjelovaru, Ulica Ivana Gundulića 1, površine 25 m2 Ministarstvu regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva;
 • Konačna dopunska lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane  stanogradnje;
 • Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Barnjak Janja iz Bjelovara, Blagoje Berse bb, za projekt „Plasteničko-stakleničke proizvodnje“ u 2009. godini;
 • Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Jaić Mira iz Bjelovara, Prespa 42, za projekt „Plasteničko-stakleničke proizvodnje“ u 2009. godini;
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Zagreb;
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama;
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone Istok 2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Istok 2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Naselja Kralja Petra Krešimira IV;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Ugovora o istupanju i prijenosu dijelova poslovnog udjela i Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i promjeni Društvenog ugovora Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenja prostora Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o osnivanju Povjerenstva za popis birača;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2010.godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grad Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i predstavnika Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sufinanciranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara u 2010. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2010. i 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prodaji zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prodaji zemljišta u Bjelovaru, Poslovna zona Istok I, Termoplinu d.o.o. Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o podržavanju projekta stupnjevitog korištenja geotermalnog polja Velika Ciglena;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnine k.č.br.1829/1, z.k.ul.br.690,k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odobrenju stjecanja nekretnine k.č.br. 4532,z.k.ul.br.6954,k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odobrenju stjecanja nekretnine u udjelu 24/432, k.č.br.2137, z.k.ul.br.310, k.o. Bjelovar-Hrgovljani-Nove Plavnice;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnina u k.o. Klokočevac i k.o. Stare Plavnice;
 • Odluka o odobrenju prodaje k.č.br.1816/2, z.k.ul.br.609, k.o. Bjelovar-Hrgovljani-Nove Plavnice;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnine k.č.br. 380/3,z.k.ul.br.5271-A k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnine k.č.br. 1284/4,z.k.ul.br.336, k.o. Prgomelje;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnina u k.o. Tomaš;
 • Odluka o doznaci sredstava Lovačkoj udruzi Veliko Trojstvo;
 • Zaključak o doznaci sredstava Zrakoplovnom klubu Bjelovar;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Ugostiteljskom obrtu “Bjelovar“ A.Šenoe 19, vl.Sanja Paripović;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Ugostiteljskom obrtu “Stari Bjelovar“ i pekari “Leo“ Matice hrvatske 8, vl. Bib Kerhanaj;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Ugostiteljskom obrtu „Adria“ Gundulićeva, 6, vl. Mladen Hrebak;
 • Zaključak o doznaci sredstava Lovačkom savezu Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Kralja Tomislava 5;
 • Odluka o dodjeli subvencije Hamonajec-Vimjetal d.o.o. Stanići 45, Kapela, iz sredstava „Tradicijski obrti“ za 2009. godinu;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za Certifikaciju HACCP-a sustava u obiteljskoj zadruzi “Slatka tajna“ proizvodnja kolača, slastica, trgovina i usluge, Bjelovar, Bokokotorska 11;
 • Odluka o dodjeli subvencije Obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu, Galović Milka Trojstvena 90, Bjelovar;
 • Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Franjo Godina iz Bjelovara, Veliko Korenovo 42-15.000,00 kn za projekt plasteničke proizvodnje razne vrste povrća;
 • Zaključak o doznaci sredstava Udruzi za uzgoj malih životinja „Mali uzgajatelj“ iz Bjelovara,Trg S.Radića 9;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u ugostiteljskom obrtu „Bilogorski holivud“ Velika Ciglena 13, vl. Krunoslava Mrak;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini;
 • Zaključak o načinu korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Bjelovara za 2010 godinu;
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska;
 • Odluka o davanju na korištenje tri prostorije ukupne površine 47 m2 u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 9, Udruzi obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata „Kusonje 91-93“;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za priznavanje ulaganja na imovini u vlasništvu i na upravljanju kod Grada Bjelovara od strane zakupaca;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor (III) u Tomašu, zakupniku Gradskoj pekari Bjelovar d.o.o. ;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor (II) u Prgomelju, zakupniku Voćarstvo, ratarstvo, trgovina d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor (III) u Prgomelju, zakupniku Voćarstvo, ratarstvo, trgovina d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup podrumskog poslovnog broj 3 u Bjelovaru u stambeno-poslovnoj zgradi u Ulici Ivana Gundulića 10;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 11 a;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor(A+B+C) u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru na Trgu E. Kvaternika 2 zakupniku SIN-DI d.o.o. iz Bjelovara;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Eko-gospodarstvo Kupinovac 5a, restoran Šljukin -gon;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a „Sambi“ obrtu za proizvodnju voćnih sokova;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a kod Bonus grupe d.o.o. Bistro Glamour caffe;
 • Odluka o odobrenju prodaje nekretnina u k.o. Grad Bjelovar-INTERPROM d.o.o. Koprivnica;
 • Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Klokočevac i k.o. Stare Plavnice;
 • Odluka o prodaji k.č.br.1333/2(1816) z.k.ul.br. 609 k.o. Bjelovar-Hrgovljani Nove Plavnice;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor- III u Tomašu zakupniku Gradskoj pekari Bjelovar d.o.o.;
 • Odluka o priznavanju ulaganja o poslovni prostor -II u Prgomelju zakupniku Voćarstvo, ratarstvo, trgovina d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o priznavanju ulaganja o poslovni prostor -III u Prgomelju zakupniku Voćarstvo, ratarstvo, trgovina d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup podrumskog poslovnog prostora broj 3, u Bjelovaru u stambeno poslovnoj zgradi u ulici I.Gundulića 10;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru na Trgu S.Radića 11a;
 • Odluka o priznavanju ulaganja u poslovni prostor A+B+C u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru na Trgu E.Kvaternika 2 zakupniku SIN-DI d.o.o. iz Bjelovara;
 • Odluka o raskidu Kupoprodajnog ugovora sa uslužnim obrtom Matić iz Zagreba, Bukovečka cesta 160 b;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru Jurja Haulika 14b;
 • Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini-III puta;
 • Odluka o darovanju opreme Kuglačkom klubu;
 • Odluka o darovanju opreme Košarkaškom klubu;
 • Odluka o darovanju opreme Ženskom rukometnom klubu za seniorsku ekipu;
 • Odluka o darovanju opreme Ženskom rukometnom klubu za juniorsku ekipu;
 • Odluka o darovanju opreme područnoj školi Prgomelje;
 • Odluka o darovanju opreme Nogometnom klubu Lasta Gudovac;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content