Dokumenti

Kategorije:

5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 44-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE NOVE PLAVNICE, NA ADRESI Nove Plavnice 6, Nove Plavnice “, KK.04.2.1.04. 0229

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 45-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE VELIKO KORENOVO, NA ADRESI Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo “, KK.04.2.1.04. 0228

Saznajte više

Dokumantacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave za uslugu vanjskih suradnika – Troškovi zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora – Dječji vrtić Ciciban, Troškovi vanjskih suradnika – Edukacijski rehabilitator – Dječji vrtić Osmijeh za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029, evidencijski broj: 21-07-U/19

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 46-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR, NA ADRESI Radničko naselje, Prilaz II/3 U BJELOVARU “, KK.04.2.1.04. 0230

Saznajte više

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE KOKINAC, NA ADRESI Kokinac 29, Kokinac

Saznajte više

Back to top