Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara, KK.06.3.1.12.0007

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Europski fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara,  KK.06.3.1.12.0007

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% Grad Bjelovar

Korisnik projekta: Grad Bjelovar

Kratki opis projekta:

Projekt Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara provodi se 48 mjeseci, a postrojenje će se izgraditi u Gradu Bjelovaru u naselju Prespi na k.č. br. 1382/14, k.o. Prespa. Lokacija se nalazi pokraj RD i odlagališta otpada „Doline“, u neposrednoj blizini državne ceste Bjelovar-Daruvar, čime je osigurano prometovanje svih vrsta tereta. Lokacija zahvata je katastarski smještena u k.o. Prespa, na postojećoj k.č. br. 1382/5 unutar koje se za zahvat formira nova k.č. br. 1382/14. Grad Bjelovar sklopio je Sporazum o udruživanju s Gradom Daruvarom i Općinama Dežanovac, Đulovac, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac, te se osiguralo zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom (GO). Područje obuhvata projekta obuhvaća veći dio Bjelovarsko-bilogorske županije.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

A1 Priprema projektne prijave – Aktivnost uključuje pripremu projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga;

A2 Priprema glavnog projekta i građevinske dozvole – Aktivnost uključuje pripremu dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole;

A3 Priprema i provedba postupka javne nabave radova – Aktivnost uključuje pripremu DoN-a, troškovnika, priloga i ostale dokumentacije potrebne za provedbu otvorenog postupka nabave za izvođenje radova na izgradnji i opremanju;

A4 Građenje i opremanje postrojenja za sortiranje – Aktivnost uključuje izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje u funkciju postrojenja za sortiranje te opremanje istog;

A5 Priključenje na komunalnu infrastrukturu – Aktivnost uključuje izvedbu priključenja na komunalnu infrastrukturu za potrebe rada postrojenja za sortiranje;

A6 Stručni nadzor – Aktivnost uključuje stručni nadzor građevinskih radova, projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;

A7 Upravljanje projektom – Projektni tim bit će zadužen za uspješno obavljanje projektnih aktivnosti, te će se kao tehnička pomoć u provedbi projekta ugovoriti vanjski stručnjaci s odgovarajućim znanjima i iskustvom u planiranju i provedbi projekta.

A8 Promidžba i vidljivost – Aktivnost uključuje informiranje javnosti o fazama provedbe projekta, njegovom završetku te o koristima koje će proizaći iz projekta.

Planirani zahvat sastoji se od unutarnjih asfaltiranih prometno manipulativnih površina, unutarnjih betonskih manipulativnih površina, vodonepropusne kanalizacije, zgrade sortirnice, upravne zgrade, montažne hale za skladištenje, zgrade pratećih sadržaja, parkirališta, ograde sa kolnim i pješačkim prilazom te video nadzora. Zelena površina će se formirati između unutarnjih manipulativnih površina i ograde cijelog kompleksa. Uz obodne rubove izgradit će se metalna providna ograda od tipskih elemenata na betonskom trakastom temelju i betonskom parapetu. Uz unutarnji rub zelenog pojasa postavit će se stupovi javne rasvjete na koje će se postaviti energetski učinkovita LED rasvjetna tijela. Upravna zgrada će biti dio funkcionalne cjeline kompleksa i zadovoljavati će administrativno tehničke potrebe poduzeća koje će upravljati sortirnicom. Zgrada sortirnice će biti slobodnostojeća zgrada, pravilnog tlocrtnog, pravokutnog oblika, unutar tlocrtne veličine krajnjih vanjskih gabarita cca 20×78 m. Oprema zgrade postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada namijenjena je prihvatu, transportu, izdvajanju otpada prema veličini frakcije i vrsti materijala, sušenje, otprašivanje te baliranje odvojenih komponenti. Nabavit će se prihvatno dozirno grotlo, kran za manipulaciju otpadom, transportna traka za doziranje otpada u stroj za otvaranje vreća, otvarač vreća, transportna traka za doziranje rotacijskog sita, rotacijsko sito, transportna traka za transport otpada na sortirni transporter, sortirne klimatizirane kabine sa sortirnom trakom, boksevi za prihvat izdvojenog materijala, sustav za automatsko potiskivanje izdvojenog materijala iz bokseva, transportna traka za sortiranje otpada (sortirna traka), ispusne cijevi za sortirani materijal, magnetski separator, podna transportna traka za izdvojene frakcije i transport izdvojenih frakcija u prešu balirku, preša balirka s ugrađenim perforatorom za PET, preša balirka s ugrađenim shredderom, niskoprofilna podna vaga za mjerenje mase proizvedenih bala, poprečna transportna traka za sitnu prosijanu frakciju, sustav ventilacije i otprašivanja tehnološke opreme (filter stanica), ventilacija i klimatizacija sortirnih kabina, sabirne kanalice za otpadne vode i vode za pranje platoa, sustav odvodnje tehnoloških voda sa sabirnim jamama, separator ulja i masti, bio jama, viličar za manipulaciju balama, elektroormar te upravljački pultovi za upravljanje postrojenjem, sustav za automatsko pranje podvozja. Montažna hala za skladištenje bit će slobodnostojeća zgrada, pravilnog tlocrtnog, pravokutnog oblika, površine 157,70 m2. Nabavit će se i ugraditi kolna vaga nosivosti 50 t. Bit će postavljena ispred prijemnog kontejnera, u kojem se evidentiraju vozila i važu preko mjernog instrumenta vage. Postrojenje će se priključiti na dostupnu komunalnu infrastrukturu, osigurat će se opskrba pitkom vodom, izraditi hidrantska mreža, elektroenergetska mreža.

Kroz izgradnju infrastrukture za učinkovito GO unaprijedit će se postojeći sustav odvojenog sakupljana otpadnog papira, stakla, plastike, metala i biootpada i dr. iz komunalnog otpada. Kako se na cijelom području obuhvata projekta ne provodi odvojeno sakupljanje otpada, provedbom projekta doprinosi se smanjenju biorazgradivog otpada u MKO kroz osiguranje razvrstavanja odvojenog prikupljanja na cijelom području obuhvata projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 45.157.271,03 kn

Ukupna bespovratna sredstva: 36.820.203,79 kn

Razdoblje provedbe projekta: 48 mjeseci (02.11.2018. – 31.10.2022.)

Back to top
Skip to content