Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21)Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. ožujka 2022. godine donijelo je Izmjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) članak 74. stavak 5. mijenja se i glasi: „Vijećnici mogu postavljati pitanja i tražiti obavijesti o obavljanju svih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, osim pitanja vezana uz točke koje su na dnevnom redu sjednice.“

Članak 2.

Ova Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Bjelovara.“

KLASA: 012-01/22-01/01
URBROJ: 2103-1-02-22-4
Bjelovar, 29. ožujka 2022

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nenad Martinovski, dipl.oec

Back to top
Skip to content