Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim nadmetanjem – Matice hrvatske 5, Bjelovar

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup poslovnoga prostora u Bjelovaru, Matice hrvatske 5, površine 58,42, KLASA: 372-03/22-01/24 od 02. lipnja 2022. koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim nadmetanjem.

1. Poslovni prostor u prizemlju zgrade u Bjelovaru, Matice hrvatske 5, površine 58,42 m² za uslužnu djelatnost (brijanje i podrezivanje brade, pranje i šišanje)

  • početna zakupnina je 26,25 kn za m² površine s PDV-om.
  • jamčevina iznosi 3.125,47 kn.
  • rok zakupa: 7 godina

A) Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj IBAN HR4324020061802400001, model 68 s pozivom na broj 68-7242-OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz prijavu.

B) Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Prijave za usmeno nadmetanje sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom predaju se gradskoj upravi Grada Bjelovara, soba 16/I ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Bjelovar – Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar “Za natječaj – ne otvaraj, prijava na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup – oznaka prostora”.
Na koverti ne navoditi nikakve osobne podatke.

C) Rok za podnošenje prijava je 14. lipnja 2022. godine.

D) Otvaranje prijava i usmeno nadmetanje će se održati 15. lipnja 2022. godine, u 8,00 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2. Usmenom nadmetanju moraju pristupiti natjecatelji ili opunomoćenici natjecatelja sa ovjerenom punomoći.

Pisana prijava za sudjelovanje na usmenom nadmetanju mora sadržavati:

a) oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe;
b) dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično);
c) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
d) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Bjelovara;
e) dokaz o solventnosti;
f) dokaz o uplati jamčevine;
g) izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21);
h) izjavu ponuđača da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku i da se odriče primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga;

Povjerenstvo neće razmatrati ponude, odnosno prijave:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Bjelovara zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Bjelovarom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu uz pisano obrazloženje svim ponuđačima.

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem natjecatelju.

Ako natjecatelj odustane od ponude ili se temeljem ove Odluke smatra da je odustao, gubi pravo na povrat jamčevine.

Jamčevina natjecatelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se kao beskamatni depozit cijelo vrijeme trajanja zakupa kao osiguranje redovnog podmirenja obveza.

Natjecatelj koji dobije u zakup poslovni prostor dužan je prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti 2 bjanko zadužnice, svaku na iznos od 50.000,00 (pedesettisuća ) kuna.

Osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz ove Odluke i prihvate najviši iznos zakupnine.
Pravo prednosti iz ovoga članka ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

Grad Bjelovar zadržava pravo na poništenje natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju.

Sve informacije vezane uz natječaj, kao i uvid u stanje poslovnog prostora mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 13,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 33, kao i na broj telefona 043/622-065.

Privitci

Back to top
Skip to content