Javni natječaj za izbor članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu

Na temelju Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/19) i članka 47. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2021), gradonačelnik Grada Bjelovara dana 10. lipnja 2021. godine raspisuje

Javni natječaj za izbor članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), na mandat od četiri godine, i to za:

Komunalac d.o.o. Bjelovar, OIB 27962400486, Bjelovar, Ferde Livadića 14a

Vodne usluge d.o.o., OIB 43307218011, Bjelovar, Ferde Livadića 14a

Privitci

Back to top
Skip to content