JAVNI NATJEČAJ za izbor jednog (1) člana nadzornog odbora trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o.

Na temelju Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/19) i članka 47. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2021), gradonačelnik Grada Bjelovara dana 27.5.2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor jednog (1) člana nadzornog odbora trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o., OIB: 95270568579, Gudovac 1D, Gudovac ( Grad Bjelovar) u kojem Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), na mandat od četiri godine.

Član nadzornog odbora, ne zasniva radni odnos sa trgovačkim društvom već se bira odnosno imenuje na mandat najviše do četiri godine.

Za člana nadzornog odbora, može biti predložena fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima i posebnim propisima koji uređuju izbor i/ili imenovanje za određene djelatnosti, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • da se kao fizička osoba ne bavi, samostalno ili u zajednici s drugim osobama, djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,
 • da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke druge osnove,
 • nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave,
 • izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i točke 3.,4. i 5. ovog Javnog natječaja, koja na dan podnošenja prijave ne smije biti starija od 30 dana.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr, na adresu: Grad Bjelovar, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, Trg E. Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar, s naznakom: »Javni natječaj za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o. s naznakom NE OTVARAJ«.

Javni natječaj će se objaviti na internetskoj stranici Grada Bjelovara i u „Večernjem listu“.
Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Na Javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja i poziva ih na razgovor. O provedenom postupku podnosi izvješće gradonačelniku.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na temelju rezultata provedenog postupka, gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Bjelovara kandidata za člana nadzornog odbora trgovačkog društva.
Gradsko vijeće Grada Bjelovara predlaže skupštini trgovačkog društva člana nadzornog odbora temeljem prethodno provedenog Javnog natječaja.
Podnošenjem prijave na Javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na Javni natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira članova nadzornog odbora.

Prilikom razgovora kandidat je dužan predočiti izvornike dokumentacije koja se traži uz prijavu.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od završetka Javnog natječaja.
Riječi i pojmovi, korišteni u ovom Javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 029-01/24-01/03
URBROJ: 2103-1-1-24-1
Bjelovar, 27. svibnja 2024

Back to top
Skip to content