Javni natječaj za izbor kandidata za predsjednika Uprave trgovačkog društva Komunalac d.o.o.

Sukladno Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o., Bjelovar, predsjednika Uprave imenuje Skupština društva na prijedlog Nadzornog odbora.

Kandidat za predsjednika Uprave, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1) minimalno završenu visoku stručnu spremu iz područja društvenih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti (odnosno istovjetna stručna sprema sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj: 107/07 i 118/12)),
2) najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme iz točke 1) uvjeta ovog Natječaja, od kojih je najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
3) radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenju poslova,
4) nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti,
5) nepostojanje zapreka za imenovanje propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22),
6) poznavanje rada na računalu,
7) dostaviti prijedlog programa poslovanja za četverogodišnje razdoblje za društvo Komunalac d.o.o.,
8) položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj Javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), kandidati za predsjednika Uprave su obvezni priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz ovog Natječaja,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ovjerena kod javnog bilježnika), a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske obvezan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme,
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim mjestima do sada imao najmanje tri godine iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje tri godine osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe,
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava),
 • dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije motornih vozila,
 • prijedlog programa poslovanja za četverogodišnje razdoblje za društvo Komunalac d.o.o., treba odražavati pogled kandidata na poslovanje i razvoj Društva tako da pozicionira Društvo u okviru njegovih osnovnih djelatnosti te određuje viziju, strateške pravce i ciljeve razvoja, s naglaskom na održivosti poslovanja (materijalna i ljudska komponenta), povećanju učinkovitosti i kvalitete usluga te rješavanju rizika koji utječu na poslovanje. Prijedlog programa poslovanja i razvoja temelji se na javno dostupnim podacima i informacijama o trgovačkom društvu Komunalac d.o.o..

Opis poslova predsjednika Uprave:

 • zastupa Društvo samostalno i pojedinačno,
 • koordinira rad Uprave,
 • zajedno sa članom Uprave organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva,
 • zajedno sa članom Uprave predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja te poduzimanje mjera za njihovo provođenje,
 • zajedno sa članom Uprave predlaže unutarnju organizaciju Društva,
 • zajedno sa članom Uprave poduzima mjere i aktivnosti na provedbi usvojenih programa i planova rada,
 • sklapa ugovore o radu s radnicima,
 • donosi pojedinačne poslovne i upravne akte: odluke, upute, naloge, metodologije, smjernice, rješenja i druge akte utvrđene zakonom i općim propisima,
 • za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva,
 • Skupštini podnosi godišnje izvješće o radu i rezultatima rada Društva u cjelini,
 • uz poslove predsjednika Uprave rukovodi Organizacijskom jedinicom Zajedničke službe, obavlja složene poslove i odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa u okviru Organizacijske jedinice Zajedničke službe,
 • kontrolira i prati izvršenje zadataka u okviru usvojenog Plana i programa rada,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim propisima.

Predsjednik uprave se zapošljava na neodređeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19 i 84/21), dužan se u prijavi pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu je dužan priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnik i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), obvezni su uz prijavu na ovaj Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), obvezni su uz prijavu na ovaj Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na Natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu izbora kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima Natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe i zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Javni natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama trgovačkog društva Komunalac d.o.o.  www.komunalac-bj.hr , službenim internetskim stranicama Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu:

KOMUNALAC d.o.o.
Ferde Livadića 14A
43000 Bjelovar

s naznakom : „Prijava na javni natječaj – za predsjednika Uprave – ne otvarati“ .

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja i čije su prijave pravovremene i potpune će biti proveden usmeni razgovor, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem kontakt broja telefona ili elektroničke adrese.

Provođenjem usmenog razgovora s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova te poznavanje korporativnog upravljanja.

Kandidat koji nije pristupio usmenom razgovoru više se ne smatra kandidatom u postupku.

Po završetku ovog Natječaja, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

Komunalac d.o.o. zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.

Riječi i pojmovi, korišteni u ovom Natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Privitci

Back to top
Skip to content