Javni natječaj za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za zakup nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – zgrada RSSA i dvorište

Grad Bjelovar na temelju ODLUKU o raspisivanju Javnog natječaja za zakup k.č.br. 1595/22, zk.ul.br. 7922 k.o. Grad Bjelovar KLASA: 944-01/24-01/05, URBROJ: 2103-1-08-01-04-24-4 od 15. veljače 2024. godine, raspisuje Javni natječaj za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za zakup nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara.

Javni natječaj za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisane kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Grad Bjelovar i to: k.č.br. 1595/22 (kat.br. 4667/7, k.o. Bjelovar) zgrada RSSA i dvorište, površine 253 m², zk.ul.br. 7922 po početnoj godišnjoj cijeni od 200,00 EUR + PDV.

Dio predmetne nekretnine daje se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina, s mogućnošću prekida u svako doba zbog privođenja iste određenoj namjeni, a svrha zakupa je parkiranje, postavljanja reklama, odlaganja materijala i sl. sukladno preglednoj karti koja je prilog ovom Javnom natječaju.

Privitci

Back to top
Skip to content