Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta: Zakon) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

Opis poslova i podaci o plaći, a vezano uz objavljeni Javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz obvezatni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 111/2020, oglasni dio dana 14. listopada 2020. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru, na oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama odnosno do dana 22. listopada 2020. godine.     

Opis poslova:

Prati zakone i ostale propise, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, prati nacionalne i EU natječaje, sudjeluje u pripremi, prijavi, provedbi apliciranih projekta. Prikuplja, obrađuje i analizira podatke na hrvatskom i engleskom jeziku, pruža opće informacije i tehničku podršku upravnim odjelima Grada u pripremi projektne dokumentacije. Objedinjuje projekte i prosljeđuje ih nadležnim institucijama i tijelima, vodi brigu o edukaciji sudionika procesa, surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave radi prikupljanja i razmjene podataka te obavlja poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 3,24.

Osnovnu plaću službenika čini zbroj umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto, uvećan za dodatak na radni staž za svaku navršenu godinu radnog staža u visini 0,5% te stalni mjesečni dodatak.

Pisano testiranje

Pisano testiranje za radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju obuhvaća poznavanje propisa iz djelokruga rada (70%), upravnog postupka (20%), te osnove ustrojstva Grada Bjelovara (10%).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja su slijedeći:

 1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) 
 2. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Zakon-o-uspostavi-institucionalnog-okvira-za-provedbu-ESI-fondova.pdf
 3. Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/Sporazum_o_partnerstvu_HR_v_4.0.pdf
 4. EUROPA 2020. Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Strategija-EUROPA-2020.-hr.pdf
 5. ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/08/Operativni-program-Ucinkoviti-ljudski-potencijali-na-engleskom-jeziku.pdf
 6. Operativni program Konkurentnost i kohezija https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK_eng-1.pdf
 7. Program Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Program-ruralnog-razvoja2014-2020_eng-1.pdf
 8. Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/OPERATIVNI-PROGRAM-ZA-HRANU-I-OSNOVNU-MATERIJALNU-POMO%C4%86-za-razdoblje-od-2014-do-2020.g.-HRV..pdf
 9. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 10. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/17, 9/18),
 11. Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere znanja na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati usmena provjera znanja (intervju). Usmena provjera znanja provodi se samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.

Izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

KLASA: 112-01/20-01/06
URBROJ: 2103/01-05/1-20-7                                                                 
Bjelovar, 13. listopada 2020.   

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Privitci

Back to top