Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

KLASA: 940-01/20-01/118
URBROJ: 2103/01-01-20-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup gradskog zemljišta KLASA: 940-01/20-01/118, URBROJ: 2103/01-01-20-4 od 10. 11. 2020. godine, Grad Bjelovar, dana 10. 11. 2020. godine, raspisuje

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:
Predmetno zemljište dat će se u zakup radi poljoprivredne obrade i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.
Javni natječaj raspisuje se za zemljište i to:

Red.br.

Kat. općina

Katastarska čestica-dio

Zk. uložak

Kultura

Površina (ha)

Cijena kn/ha

Početni iznos (kn)

1.

 
Grad Bjelovar

dio 1596/2 
(kat.ozn. 5236)

7645

zelena površina

0,0724

 600,00

100,00

B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.

C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 23. studeni 2020. godine do 15 sati.

D. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.

E. Ponuda mora sadržavati :
– ime, prezime i adresu, OIB ponuđača, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
– broj čestice i naznaku katastarske općine,
– iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,
– svrha radi koje se traži zakup,
– presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
– dokaz o uplati jamčevine,
– ovlaštenje ili punomoć.

Nekompletne ponude, kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati. Također, neće se razmatrati niti ponude ponuđača koji imaju evidentiran dug prema Gradu Bjelovaru što će nadležno tijelo utvrđivati iz službenih evidencija.

F. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene.

H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.

I. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :

„Ponuda za natječaj za zakup zemljišta č.k.br….. ne otvaraj“

J. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude
bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

K. Informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda na telefonski broj : 043/622-054.

Privitci

Back to top