Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

KLASA: 945-01/21-01/20
URBROJ: 2103/01-01-21-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara KLASA: 945-01/21-01/20, URBROJ: 2103/01-01-21-4 od 20. 04. 2021. godine, Grad Bjelovar, dana 20. 04. 2021. godine, raspisuje

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:
Predmetno zemljište dat će se u zakup radi poljoprivredne obrade i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.
Javni natječaj raspisuje se za zemljište i to:

Red.br.

Kat. općina

Katastarska čestica-dio

Zk. uložak

Kultura

Površina (ha)

Cijena kn/ha

Početni iznos (kn)

1.

 Obrovnica

Dio 474/2

541

oranica

0,1500

700,00  

105,00  

2.

Grad Bjelovar

Dio 1801/1

5336

livada

0,7150

600,00  

450,00  

B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.

C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 29. travnja 2021. godine do 15 sati.

D. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.

E. Ponuda mora sadržavati :
– ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
– broj čestice i naznaku katastarske općine,
– iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,
– svrha radi koje se traži zakup,
– presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
– dokaz o uplati jamčevine,
– ovlaštenje ili punomoć.

Nekompletne ponude, kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati. Također, neće se razmatrati niti ponude ponuđača koji imaju evidentiran dug prema Gradu Bjelovaru što će nadležno tijelo utvrđivati iz službenih evidencija. Iz službenih evidencija utvrđivat će se i pravovremeno plaćanje zakupnine ranijih zakupnika.

F. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene. Pravo prvenstva kod ponuda s istim iznosom zakupnine imaju raniji zakupnici koji su uredno ispunjavali svoje obaveze.

H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.

I. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :

„Ponuda za natječaj za zakup zemljišta č.k.br….. ne otvaraj“

J. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude
bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

K. Informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda na telefonski broj : 043/622-054.

Privitci

Back to top
Skip to content