JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:
Javni natječaj raspisuje se za zemljište i to:
Predmetno zemljište dat će se u zakup radi poljoprivredne obrade i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni. Pravo prvozakupa imaju raniji uredni zakupnici.

Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena kn/ha Početni iznos (kn)
1. Grad Bjelovar 1809/1 4123 livada 0,9430 600,00   600,00
2. Grad Bjelovar 367/2 5500 livada 0,1180 600,00   200,00  
3. Grad Bjelovar 424/5 5035 oranica 0,2506 700,00   300,00  
4. Galovac 48-dio u površini od 0,2 ha 1839 pašnjak 0,4427 600,00   130,00  
5. Galovac 49/1-dio u površini od 0,1262 ha 1839 pašnjak 0,1262 600,00   130,00  

 

B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.

C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 25. svibnja 2020. godine do 15 sati.

D. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve  fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.

E. Ponuda mora sadržavati:

    –  ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,

    –  broj čestice i naznaku katastarske općine,

    – iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,

    – svrha radi koje se traži zakup, 

   –  presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,

    – dokaz o uplati jamčevine,

    – ovlaštenje ili punomoć,

     -presliku prijašnjeg ugovora o zakupu (kod prvozakupa).

      Nekompletne ponude, kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati. Također, neće se razmatrati niti ponude ponuđača koji imaju evidentiran dug prema Gradu Bjelovaru što će nadležno tijelo utvrđivati iz službenih evidencija. 

F. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice  uplaćuje se na žiro  račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj   7242 OIB, uz naznaku  svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta«   Odabranom  ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene.

H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.

I. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :

„Ponuda za natječaj  za zakup zemljišta č.k.br…..“

J. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

K. Informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda na telefonski broj: 043/622-054.

Preuzmite privitak!

Privitci

Back to top
Skip to content