Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15, 1/20 i 1/21), Grad Bjelovar, dana 24. siječnja 2022. godine, objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu.

1. Grad Bjelovar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu.

2. Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2022. za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni poziv;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.
  Ukupno planirana sredstva – 220.000,00 kuna.
  • Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu ili aktivnosti je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu ili aktivnosti je 40.000,00 kuna.

3. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava za 2022. godinu.

4. Na Javni poziv mogu se prijaviti podnositelji koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • korisnici prijavljene aktivnosti su građani Grada Bjelovara;
 • aktivnosti se provodi se na području i za promociju Grada Bjelovara;
 • registrirane su kao udruge, zaklade, socijalne zadruge i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program i projekt, koji prijave na ovaj Javni poziv, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog javnog poziva ili javnog natječaja;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. stavka 2. alinejom d) Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, lokalno glasilo ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu;
 • u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

5. Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa, projekata ili aktivnosti i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu.

6. Prijave prijedloga programa i projekata podnose se isključivo putem online aplikacije, dostupne na mrežnim stranicama Grada Bjelovara – www.bjelovar.hr – e-usluge – eobrasci ili na link https://eobrasci.bjelovar.hr/App/.
Za prijavu na Javni poziv kroz aplikaciju je potreban e-građanin.

7. Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2022. godinu dostupne su uz objavu Javnoga poziva.

8. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu.

9. Razmatrat će se samo programi, projekti i aktivnosti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

10. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom, elektroničkim putem ili osobnim kontaktom:

Tvrtko Hopek – viši referent za kulturu u Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara telefon: 043/622-032, thopek@bjelovar.hr

Zdravko Pavec – viši savjetnik za odgoj obrazovanje i sport u Upravnom odjel za odgoj, obrazovanje i sport Grada Bjelovara telefon: 043/622-033, zpavec@bjelovar.hr

Ivana Drljača – stručna suradnica za odgoj, obrazovanje i udruge u Upravnom odjel za odgoj, obrazovanje i sport Grada Bjelovara telefon: 043/622-036, iskukan@bjelovrar.hr

Sanja Zdunić – referentica za poslove odgoja i obrazovanja Grada Bjelovara telefon: 043/622-076, szdunic@bjelovar.hr

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content