Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2023. godini II.

KLASA: 421-03/23-01/202
URBROJ: 2103-01-05-23-4
U Bjelovaru, 13. prosinca 2023.

Temeljem članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Bjelovara 13. prosinca 2023. godine, donosi ODLUKU.

Članak 1.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu, KLASA:320-01/23-01/03, URBROJ:2103-1-01-23-2), (dalje u tekstu Pravilnik), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 13. prosinca 2023. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2023. godini.

Članak 2.

Javni poziv iz Članka 1. ove Odluke otvoren je od 13. do 15. prosinca 2023. godine zbog povećanog interesa poljoprivrednih gospodarstava za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2023. godini.

Članak 3.

Dokumentacija za prijavu podiže se u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar koji je zadužen za provođenje ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

Back to top
Skip to content