Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2022. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15, 1/20 i 1/21), Grad Bjelovar, dana 24. siječnja 2022. godine, objavljuje Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2022. godinu.

1. Grad Bjelovar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalno–zdravstvenih potreba te javnih potreba u kulturi i školstvu da se prijave na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv)

2. Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti programe ili projekte za sljedeća prioritetna područja:

2.1. Socijalno-zdravstvene potrebe:

a) Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
b) Promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja,
c) Prevencija ovisnosti,
d) Aktivno starenje,
e) Promicanje deinstitucionalizacije i skrb s osobama s intelektualnim teškoćama u razvoju,
f) Promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
g) Humanitarna djelatnost,
h) Organizacija slobodnog vremena.

Ukupno planirana sredstva – 250.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 60.000,00 kuna.

2.2. Javne potrebe u kulturi:

Javne potrebe u kulturi:

a) Scenska djelatnost, izložbena djelatnost i likovna umjetnost,
b) Glazbeno i glazbeno-scenska djelatnost,
c) Kazališna djelatnost,
d) Knjižnična i nakladnička djelatnost,
e) Tradicijska kultura te kultura nacionalnih manjina,
f) Inovativne umjetničke i kulturne prakse,
g) Nove medijske kulture,
h) Zaštita i očuvanje kulturne baštine,
i) Izložbe i druge manifestacije u likovnoj djelatnosti te izdavanje likovnih monografija,
j) Programi od posebnog interesa za Grad.

Ukupno planirana vrijednost za javne potrebe u kulturi je 70.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 20.000,00 kuna.

2.3. Javne potrebe u školstvu:

a) Promicanje kreativnog, aktivnog i zabavnog slobodnog vremena, zdravog načina života i zaštita zdravlja, unapređenje kvalitete života djece i mladeži,
b) Aktivan odnos prema prirodi i njenom očuvanju, razvijanje odgovornog položaja svakog člana kao osobe u društvu, odgoj za mir, nenasilje i prijateljstvo kroz volonterski rad i suradnju s drugim udrugama i institucijama,

Ukupno planirana sredstva – 20.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 10.000,00 kuna.

2.4. Branitelji

a) Branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji,
b) Sudionici Drugog svjetskog rata i članovi njihovih obitelji.

Ukupno planirana sredstva – 110.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 40.000,00 kuna.

3. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 30 dana, a završava 24. veljače 2022. godine.

4. Svaka udruga može prijaviti jedan program ili projekt u okviru ovog Javnog poziva. Sva financijska sredstva koja Grad Bjelovar dodjeljuje putem Javnog poziva na razdoblje do 12 mjeseci odnose se na programe ili projekte koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Javni poziv raspisuje.

5. Prijavu programa ili projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • ima sjedište ili ogranak na području Grada Bjelovara ili je umrežena i povezana sa srodnim udrugama ili ostvaruje međusektorsko partnerstvo s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.;
 • korisnici programa i projekata su građani Grada Bjelovara;
 • aktivnosti programi i projekt provodi se na području i za promociju Grada Bjelovara;
 • registrirane su kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program i projekt, koji prijave na ovaj Javni poziv, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog javnog poziva ili javnog natječaja;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa i projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. stavka 2. alinejom d) Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, lokalno glasilo ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu.

6. Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa i projekata i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2022. godinu.

7. Prijave prijedloga programa i projekata podnose se isključivo putem online aplikacije, dostupne na mrežnim stranicama Grada Bjelovara – www.bjelovar.hr – e-usluge – eobrasci ili na link https://eobrasci.bjelovar.hr/App/.
Za prijavu na Javni poziv kroz aplikaciju je potreban e-građanin.

8. Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2022. godinu dostupne su uz objavu Javnoga poziva.

9. Razmatrat će se samo programi i projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

10. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom, elektroničkim putem ili osobnim kontaktom:

Tvrtko Hopek – viši referent za kulturu u Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara telefon: 043/622-032, thopek@bjelovar.hr

Zdravko Pavec – viši savjetnik za odgoj obrazovanje i sport u Upravnom odjel za odgoj, obrazovanje i sport Grada Bjelovara telefon: 043/622-033, zpavec@bjelovar.hr

Ivana Drljača – stručna suradnica za odgoj, obrazovanje i udruge u Upravnom odjel za odgoj, obrazovanje i sport Grada Bjelovara telefon: 043/622-036, iskukan@bjelovrar.hr

Sanja Zdunić – referentica za poslove odgoja i obrazovanja Grada Bjelovara telefon: 043/622-076, szdunic@bjelovar.hr

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.

 

Privitci

Back to top
Skip to content