Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnina u k.o. Galovac i k.o. Ždralovi

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnih poziva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara, KLASA: 940-01/24-01/12, URBROJ: 2103-1-08-01-04-23-3 od 31. 01. 2024. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnina u k.o. Galovac i k.o. Ždralovi.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar:

  • k.o. Galovac i to: k.č.br. 675/3, livada razborište, 397 čhv ili 1428 m², zk.ul.br. 1839, po početnoj cijeni od 300,00 EUR i
  • k.o. Ždralovi i to: k.č.br. 1067/35, pašnjak zečjak, 527 čhv ili 1895 m², zk.ul.br. 291, po početnoj cijeni od 1.000,00 EUR

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content