Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u k.o. Ciglena

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 161/78, zk.ul.br. 921, k.o. Ciglena, KLASA: 945-01/23-01/38, URBROJ: 2103-1-08-01-04-23-4 od 06. 06. 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u k.o. Ciglena.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Ciglena i to: k.č.br. 161/78, pašnjak Ciglena, površine 1043 čhv, zk.ul.br. 921, po početnoj cijeni od 2.300,00 EUR/17.329,35 HRK (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Nekretnine se prodaju kao cjelina i istima se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content