Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u k.o. Nove Plavnice Hrgovljani

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnih poziva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara, KLASA: 940-01/24-01/12, URBROJ: 2103-1-08-01-04-23-3 od 31. 01. 2024. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u k.o. Nove Plavnice Hrgovljani.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani i to: k.č.br. 2256, Prilaz Nove Plavnice 253 m², dvorište 181 m², izgrađeno zemljište 20 m², kuća kbr. 52 m², ukupno 253 m², zk.ul.br. 1341, po početnoj cijeni od 17.800,00 EUR.

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content