Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Ciglena

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u k.o. Ciglena, KLASA: 945-01/22-01/31, URBROJ: 2103-1-01-22-4 od 07. rujna 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Ciglena i to:
– k.č.br. 144/5, livada ciglena, površine 584 čhv (2100,44 m²), k.č.br. 144/6, livada ciglena, površine 409 čhv (1471 m²), k.č.br. 144/A/5, livada ciglena, površine 205 čhv (737,31 m²), k.č.br. 144/A/6, oranica ciglena, površine 336 čhv (1208,5 m²), zk.ul.br. 921, po početnoj cijeni od 19.000,00 HRK; 2.521,73 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretnine se prodaju kao cjelina i istima se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

U nastavku preuzmite dokument natječaja iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content