Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Sredice

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 1498, k.o. Bjelovar-Sredice, KLASA: 944-01/21-01/16, URBROJ: 2103/01-01-21-4 od 7. srpnja 2021. godine, raspisuje

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara

Sve informacije oko Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 043/622-054 ili 043/622-056.

Privitci

Back to top
Skip to content