Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara u Ulici 29. rujna u Bjelovaru

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju nekretnine u Ulici 29. rujna, KLASA: 944-01/21-01/42, URBROJ: 2103/01-01-21-3 od 11. listopada 2021. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici 29. rujna u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, zk.ul.br. 4727 k.o. Grad Bjelovar i to: čkbr. 1190/7, (katastarska oznaka 1491/2 k. o. Bjelovar) livada u Ul. 29. rujna, površine 2532 m2, po početnoj cijeni od 200.000,00 kn (dvijestotisućakuna). Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Sve informacije oko Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 043/622-054 ili 043/622-056.

U nastavku preuzmite dokument natječaja iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content