Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Žaljka Markovića u Bjelovaru

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju nekretnine u Ulici Željka Markovića, KLASA: 944-01/21-01/32, URBROJ: 2103/01-01-21-3 od 8. listopada 2021. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Žaljka Markovića u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, zk.ul.br. 1618 k.o. Grad Bjelovar i to: čkbr. 1806/1 (katastarske oznake 4349/1) Željka Markovića dvorište i kuća (stambena zgrada) kbr.36, ukupne površine 1207 m2, po početnoj cijeni od 521.000,00 kn (petstodvadesetjednutisućukuna). Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Sve informacije oko Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 043/622-054 ili 043/622-056.

U nastavku preuzmite dokument natječaja iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content