Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Galovac i to: k.č.br. 46/18, oranica mesare, površine 260 čhv (935 m²), po početnoj cijeni od 30.000,00 kn (tridesettisućakuna). Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Sve informacije oko Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 043/622-054 ili 043/622-056.

U privitku preuzmite dokument natječaja.

Privitci

Back to top
Skip to content