Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta čkbr. 1471/7 k.o. Gudovac

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta čkbr. 1471/7 k.o. Gudovac, KLASA: 940-01/23-01/12, URBROJ: 2103-1-08-01-02-23-7 od 22. ožujka 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta čkbr. 1471/7 k.o. Gudovac.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara i to čkbr. 1471/7 oranica površine 578 m2, upisana u zk.ul.100 k.o. Gudovac po početnoj cijeni od 235,00 EUR/1.770,60 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450);

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content