Javni poziv za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana javnim nadmetanjem putem usmene javne dražbe (licitacijom)

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana javnim nadmetanjem putem usmene javne dražbe KLASA: 944-01/21-01/51, URBROJ: 2103/01-01-21-5 od 14. prosinca 2021. godine, raspisuje Javni poziv za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana javnim nadmetanjem putem usmene javne dražbe (licitacijom).

Predmet Javnog poziva je prodaja zemljišne parcele čkbr. 2871/1 (kat.oz.5035/1), livada u K. Frankopana, površine 1461 m2, upisana u zk.ul.br. 524, k.o. Grad Bjelovar po početnoj cijeni od 1.850.000,00 kuna (milijunosamstopedesettisućakuna).

Predmetna nekretnina prodaje se u stanju „viđeno-kupljeno“ te za istu nije izdan akt o gradnji. Porez na promet nekretnina, kao i eventualna naknada za prenamjenu zemljišta sukladno odredbama posebnih zakona nije uračunata u početnu cijenu nekretnine koja se izlaže na prodaju u ovom Javnom pozivu.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content