Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja „Zona Lepirac“

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) (dalje: Zakon) i članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21), ishođeno mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, Klasa: 351-03/21-03/6, Urbroj: 2103/1-07-21-2 od 10.3. 2021.,nakon provedenog posupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš urabističkog plana uređenja “ZONA LEPIRAC”, te Odluke Gradonačelnika Grada Bjelovara o provedbi postupka Strateške procjene utjecaja plana na okoliš za Urbanistički plan uređenja “ZONA LEPIRAC”, Klasa: 350-02/19-01/8, Urbroj: 2103/01-01-21-36 OD 12.03. 2021., Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 33. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donijelo je

Odluku o izradi urbanističkog plana uređenja „Zona Lepirac“

Privitci

Back to top
Skip to content