Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2023. godinu

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/019) i članka 47. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2021), gradonačelnik Grada Bjelovara utvrđuje PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2023. godinu.

I.

Ovim kratkoročnim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2023. godinu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bjelovara, potreban broj službenika i namještenika u 2023. godini.

II.

U upravnim tijelima Grada Bjelovara zaposleno je 70 službenika i 7 namještenika. Planira se prijam u službu u:

Upravni odjel za gospodarstvo
Viši stručni suradnik za poslove javne nabave, magistar struke ili stručni specijalist prava, ekonomije ili tehničke struke, 1 izvršitelj.
Viši stručni suradnik za provedbu programa europske unije i međunarodnu suradnju, magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, 1 izvršitelj.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prirode, magistar struke ili stručni specijalist prirodne struke – 1 izvršitelj, vježbenik.
Prometni redar – srednja stručna sprema (prometna, policijska, ekonomska ili upravno pravna) – 1 izvršitelj.

Upravni odjel za financije i javne prihode
Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, 1 izvršitelj.

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport
Viši stručni suradnik za odgoj, obrazovanje i sport, magistar struke ili stručni specijalist prava, ekonomije ili druge društvene struke, 1 izvršitelj.

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove
Viši stručni suradnik za financijsko poslovanje i planiranje, magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, 1 izvršitelj.
Čistačica, namještenik II. potkategorije, 1 izvršitelj.

Upravni odjel za provedbu ITU mehanizma
Viši savjetnik za ITU mehanizam, magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, društvene struke ili tehničke struke, 1 izvršitelj.
Viši stručni suradnik za ITU mehanizam, magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, društvene struke ili tehničke struke, 1 izvršitelj.

III.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku niti jedna nacionalna manjina ne sudjeluje s više od 5% u stanovništvu grada Bjelovara te sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne postoji obveza planiranja prijma pripadnika nacionalnih manjina.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunit će se javnim natječajem, koji se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr, oglasnoj ploči Grada Bjelovara i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno bez provođenja natječaja u slučaju prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice.

V.

Izrazi koji se koriste u ovome Planu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

VI.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

KLASA: 112-01/22-01/55
URBROJ: 2103-1-01-22-1
Bjelovar, 15. prosinca 2022.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak, v. r.

Privitci

Back to top
Skip to content