PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2024. godinu

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/019) i članka 47. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2021), gradonačelnik Grada Bjelovara utvrđuje PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2024. godinu.

I.

Ovim kratkoročnim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2024. godinu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bjelovara, potreban broj službenika i namještenika u 2024. godini.

II.

U upravnim tijelima Grada Bjelovara zaposlen je 71 službenik od kojih je jedna vježbenica i 6 namještenika. Planira se prijam u službu u:

Upravni odjel za gospodarstvo
2 službenik / službenica sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem ekonomije;
1 službenik / službenica sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem geodezije ili prava.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Ne planira se prijam u službu.

Upravni odjel za financije i javne prihode
Ne planira se prijam u službu.

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport
1 službenik / službenica sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem prava, ekonomije ili druge društvene struke.

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove
1 službenik / službenica sa završenom srednjom stručnom spremom ekonomske struke.

Služba za unutarnju reviziju
Ne planira se prijam u službu.

Upravni odjel za provedbu ITU mehanizma
2 službenik / službenica sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem ekonomije,
1 službenik / službenica sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem ili stručnim prijediplomskim studijem ili stručnim kratkim studijem društvene ili građevinske struke,

III.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku niti jedna nacionalna manjina ne sudjeluje s više od 5% u stanovništvu grada Bjelovara te sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne postoji obveza planiranja prijma pripadnika nacionalnih manjina.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunit će se javnim natječajem, koji se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr, oglasnoj ploči Grada Bjelovara i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno bez provođenja natječaja u slučaju prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice.

V.

Izrazi koji se koriste u ovome Planu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

VI.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 112-01/23-01/05
URBROJ: 2103-1-01-23-2
Bjelovar, 13. prosinca 2023.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak, v. r.

Privitci

Back to top
Skip to content