Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 32. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content