Postupak jednostavne nabave: “Uklanjanje gospodarske zgrade u Bjelovaru, Miroslava Krleže 185”, Evidencijski broj 30-05-Ra/23

Poštovani, pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za uklanjanje gospodarske zgrade u Bjelovaru, Miroslava Krleže 185 , a sukladno dokumentaciji iz privitka.

  • Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 eur (bez PDV-a)
  • Početak/završetak: po potpisu ugovora/ 60 kalendarskih dana
  • Plaćanje: u roku 15 dana od dostave eRačuna, a po izvedenim radovima
  • Rok valjanosti ponude: 30 dana
  • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena valjane i prihvatljive ponude

Sadržaj ponude:

  • Obrazac ponude – ispunjen, potpisan i ovjeren
  • Troškovnik – ispunjen, potpisan i ovjeren
  • Prijedlog ugovora – potpisan i ovjeren za ponuditelja

Ukoliko ste zainteresirani, molimo da Vašu ponudu dostavite do 24. studenoga 2023. godine (petak) do 11:00 sati, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, bez obzira na način dostave (osobno ili poštom), na adresu:

GRAD BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2
43 000 BJELOVAR

s naznakom: „Ponuda –Uklanjanje gospodarske zgrade u Bjelovaru, Miroslava Krleže 185 – Ev. br. 30-05-Ra/23 – NE OTVARATI“

Otvaranje ponuda nije javno.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na tel. 0043/622-042 (g. Eduard Jetelina), a pregled lokacije moguć je uz prethodnu najavu, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Pismena pojašnjenja predmeta nabave mogu se zatražiti na e-mail: ejetelina@bjelovar.hr ili imbabec@bjelovar.hr.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content