Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Bjelovara (1. dio)

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 i 114/2022) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu roba, naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 06. 02. 2023. godine.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Bjelovara (1. dio).

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content